OML: economische én maatschappelijke waarde hand in hand
Iets goeds doen voor de samenleving  

Hans Coppus, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV laat er geen misverstand over ontstaan. “Wij, OML, kiezen duidelijk voor economische opbrengst én maatschappelijke betekenis. Niet omdat we het ‘moeten’, maar omdat we het ‘willen’, om iets goeds te doen voor de samenleving. Bij het creëren van die positieve maatschappelijke impact vinden we het belangrijk in contact te staan met de omgeving én in te spelen op trends en ontwikkelingen.” Dat blijkt uit diverse initiatieven, activiteiten én resultaten. Bijvoorbeeld op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal. We nemen je graag mee.

Voorbeeld toekomstig struinpad Groene Long Zevenellen

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streeft daarbij naar verbetering van de leefbaarheid. “Onze toegevoegde waarde zit in het creëren van een goed vestingsklimaat voor bedrijven én hun omgeving”, vertelt Hans. Met de juiste verhoudingen tussen wonen, leren, werken, shoppen, recreatie en toerisme. “Wij als OML voelen én dragen een bepaalde verantwoordelijkheid naar de maatschappij. We houden rekening met factoren die, naast economische groei, belangrijk zijn voor de samenleving. Denk aan droge voeten, beschikbare ruimte, werk, een samenleving waarin iedereen kan meedoen, een groene omgeving, een gezonde leefomgeving, hergebruik van materialen of cultuurhistorie.

Vanuit de ontwikkeling van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal laat Hans zien hoe OML haar positieve maatschappelijke impact realiseert. Daarbij waren en zijn diverse partijen betrokken onder andere vanuit de klankbordgroep Zevenellen: van het lokale Faunabeheer tot jonge vissers, van Studiegroep Leudal tot Natuur- en Milieufederatie, van Leudal Museum tot MensOntwikkelBedrijf, van kunst tot BOEi (industrieel erfgoed), van dorpsraden tot omwonenden.

Hans Coppus, directeur OML

 

Zuinig met schaarse gronden
Grond is schaars in Nederland, ook in Limburg. Dat is geen nieuw feit. We staan voor grote opgaven voor onder andere wonen, natuur, recreatie, energie en bedrijven. “We moeten zuinig omgaan met de beschikbare ruimte”, is de stellige overtuiging van Hans. “We moéten nog nauwkeuriger kijken naar duurzaamheid en toekomstbestendig ondernemen.” Het juiste bedrijf op de juiste plek blijft uiterst belangrijk. Er dient een overtuiging te zijn dat de potentiële kandidaat een gedegen toevoeging geeft op de beoogde locatie: voor economie én maatschappij.

“Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar de herstructurering en revitalisering van (bestaande) oude bedrijventerreinen.” Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is daar een voorbeeld van. In het verleden markeerden elektriciteitscentrales het industriële begin van het huidige Zevenellen-terrein en de daarmee gepaard gaande economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn. Zoals woningbouw voor werknemers en tennisbanen/sportvelden. De herontwikkeling van dergelijke bedrijventerreinen leidt (wederom) tot positieve effecten op economisch, sociaal én milieuvlak.

Sloop van het voormalig hoofdkantoor van PLEM en later het kantoor van Attero. Rechts zicht op een deel van het voormalig koelwaterkanaal, de groene long.

Groene omgeving : ruimte voor ecologie en biodiversiteit
Zo werkt OML samen met leden van de klankbordgroep (waaronder een lid van het lokale Faunabeheer), experts van de gemeente en deskundigen van buitenaf aan de invulling van de groene gebieden van Zevenellen. Denk hierbij aan de gebieden rondom het bedrijvenpark, de bermen naast de wegen en vooral het groen rondom het voormalige koelwaterkanaal, de zogenaamde ‘groene long’. Een oppervlakte van al gauw twee hectare van het 48 hectare tellende bedrijvenpark.

Groene Long van boven af gezien, dit gebied krijgt een upgrade (vanaf november 2022)

Die twee hectare zou bij een traditioneel bedrijventerrein veelal verkoopbaar oppervlak zijn. Maar OML zet juist bewust volop in op ruimte voor ecologie en biodiversiteit en zelfs recreatie. De groene long is een groen, recreatief verblijfsgebied waar niet alleen de werknemers op Zevenellen gebruik van kunnen maken, maar ook omwonenden en alle inwoners van de gemeente. “Bedrijvigheid, natuur en plezier gaan heel goed samen”, geeft Hans aan. “Mensen denken wel eens dat wij maatschappelijke compensatie verplicht zijn. Wij zijn dat niet verplicht. Die positieve maatschappelijke impact, zoals dit groene gebied en meer, is iets dat wij als OML zélf willen.”

Groene Long Zevenellen

Klik hier voor de Groen Brochure van OML

Gezonde leefomgeving
OML’s toegevoegde waarde zit in het creëren van een goed vestingsklimaat voor bedrijven én hun omgeving. Daarom toetst OML ontwikkelplannen van ondernemers op voorhand uitgebreid. Hans: “Hierbij letten we op de consequenties van de ontwikkelingen, juist ook met het oog op leefbaarheid en een gezonde en prettige leef- en werkomgeving. Wat is de te verwachten situatie rondom geur, geluid, verkeer, werkgelegenheid en meer. Die weg bewandelen we samen met een ondernemer en in overleg met de betreffende gemeente.” Af en toe ‘nee’ zeggen en dus geen grond verkopen, hoort hier voor OML ook bij. Daarnaast betrekt OML ook onder andere de klankbordgroep Zevenellen en diverse werkgroepen met vertegenwoordigers vanuit de omgeving. Dat er ook zorgen zijn vanuit de omgeving, daar is alle begrip voor vanuit OML. Dan is het samen, binnen de gegeven kaders, zoeken naar mogelijke oplossingen.

Ook trends en ontwikkelingen spelen een rol. Denk maar eens aan de ontwikkelingen rondom elektrisch vervoer. Deze hebben een gunstig effect op de luchtkwaliteit, mogelijk geluid en het klimaat. Los van de huidige wet- en regelgeving waar bedrijven, ook met oog op de leefbaarheid, al gewoon aan moeten voldoen. Tegelijkertijd vraagt OML meer dan het wettelijke van nieuwvestigers. “Vanaf nu leggen we zaken daarvoor ook contractueel vast met nieuwvestigers. Denk aan zonnepanelen op het dak, aanleg van groen, aandacht voor zichtlijnen vanuit omwonenden. Zo heeft bijvoorbeeld de Coöperatie 7-LL aangegeven een betere geurfilter dan de wet- en regelgeving voorschrijft, in te gaan zetten in hun mestverwerkende installatie. Hoe mooi is dat.”

Winst grondverkopen terug naar de maatschappij
De winst die de grondverkopen oplevert, zijn ook van meerwaarde voor de omgeving. OML investeert die winsten namelijk in eerste instantie maatschappelijk. Denk daarbij aan duurzaamheid, efficiënt gebruik van ruimte en goede landschappelijke inpassing van Zevenellen. Zoals met de aandacht voor groen aanplant in de tuinen van direct omwonenden van Zevenellen.

Daarnaast investeert OML in activiteiten zoals de herplaatsing van een bepaald bedrijf dat een aantrekkelijke(re) locatie kan opleveren voor een ander bedrijf. Of clustering van activiteiten op één locatie waardoor het aantal vrachtbewegingen in de omgeving van inwoners fors afneemt. Dimass is daar een aansprekend voorbeeld van: medewerkers gaan van vijftien locaties naar samen onder één dak. Op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Hans: “We werken altijd vanuit de visie: het juiste bedrijf op de juiste plek.”

Daarnaast is één van OML’s doelen om vooral bewustzijn te creëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. “Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van Nederland”, geeft Hans aan. “Soms zijn simpele aanpassingen in een bedrijfspand of in de bedrijfsvoering al heel erg de moeite waard, zodat die organisatie niet de beste in de wereld is, maar ook de beste vóór de wereld. En daar profiteert ook de samenleving van. We leven met z’n allen langzamerhand steeds milieubewuster. klik hier voor meer informatie Dimass.

Nieuwe pand van Dimass vanuit de lucht

Gevel pand Dimass

Locatie Dimass, gezien vanaf spoor bij Roermondsweg in Haelen

Droge voeten
OML kijkt ook wat ze eventueel voor de omgeving kan doen vanuit vraagstukken of wensen die daar liggen. Zo heeft Buggenum al diverse keren met (zeer) hoge waterstanden vanuit de Maas van doen gehad. Afgelopen zomer zijn nog mensen geëvacueerd, is een nooddijk opgebouwd en verhoogden bewoners de dijk met zandzakken om droge voeten te kunnen houden.

Door klimaatverandering moet de Maas meer water gaan afvoeren. Een dijkversterking is nodig om Buggenum ook in de toekomst (de komende vijftig jaar) veilig te houden voor hoogwater. De huidige dijk in Buggenum voldoet niet aan de wettelijke norm. De kering is niet hoog genoeg en niet sterk genoeg en moet aanzienlijk worden verhoogd: gemiddeld zo’n één tot twee meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek. Bovendien moet de dijk ten noorden van Buggenum aansluiten op hoger gelegen grond.

OML heef met het Waterschap Limburg en diverse betrokkenen meegedacht en gekeken hoe zij eventueel met haar grondposities van toegevoegde waarde kan zijn. Met als resultaat de waterkerende dijk tegen de spoordijk te realiseren óp het Zevenellen-terrein. Het waterschap onderzoekt momenteel samen met ProRail op welke wijze ze dat daadwerkelijk kunnen realiseren. OML heeft hiervoor ruimte ter beschikking gesteld en haar stratenplan aangepast.

Concept GroenPlan Zevenellen (het gebied rondom de toekomstige dijk kan nog niet ingevuld worden, dit volgt later)

Forse werkgelegenheid: iedereen kan meedoen
Naar verwachting vestigen zich circa vijftien bedrijven op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen van OML. Zij zorgen voor forse werkgelegenheid in onze regio: zo’n honderden directe en indirecte arbeidsplaatsen. Denk hierbij aan de inzet van personeel op de nieuwe werklocaties, maar ook schoonmaakpersoneel, beveiliging, onderhoud, horeca et cetera. Er is ook aandacht voor nieuwe reguliere werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarin vervullen het Werkgeversservicepunt Midden-Limburg en MensOntwikkelBedrijf (MOB) in de gemeente Leudal een belangrijke rol voor ondernemers én werkzoekenden. (klik hier voor meer informatie).

(Cultuur)historie
OML beseft dat het Zevenellen-terrein ook een geschiedenis herbergt, waaraan velen in de regio herinneringen hebben. De voormalige Maascentrale markeerde het industriële begin van het huidige Bedrijvenpark Zevenellen. De maquette van de Maascentrale PLEM is bewaard gebleven. Met dank aan Studiegroep Leudal en de Dorpsraad Haelen heeft deze een plek gekregen in het Leudal Museum. Geïnteresseerden kunnen de maquette in het Bezoekerscentrum in Haelen bezichtigen.

Vanuit dat PLEM-tijdperk krijgt ook het kunstwerk van kunstenaar Frans Slijpen een nieuwe plek. Het glasmozaïek ‘Vurig Spook en het Hoackemenneke’ is kenmerkend voor de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Spijtig genoeg raakte het kunstwerk tijdens de sloopwerkzaamheden van het gebouw beschadigd. Het wordt momenteel gerestaureerd. Daarna krijgt het, met dank aan bemiddeling van BOEi (organisatie voor herbestemming van cultureel erfgoed), een nieuwe plek bij de ANSI in Maastricht.

De portiersloge, de entree van de Maascentrale, is nog een restant uit deze eerdere industriële periode. Momenteel zijn er gesprekken gaande met enkele geïnteresseerde partijen die juist deze loge willen behouden.

Maquette van het voormalige Attero gebouw Zevenellen

Mozaïek ‘Vurig Spook en het Hoackemenneke’

Positieve maatschappelijke impact doen we samen
Hans: “Wij zoeken allerlei manieren om economie én maatschappij hand in hand te laten gaan. Met nadrukkelijk aandacht voor een positieve maatschappelijke impact bij het creëren van een goed vestingsklimaat voor bedrijven én hun omgeving. Het juiste bedrijf op de juiste plek is voor iedereen waardevol. Dat doen we samen. Zoals op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal.”

 

 

string(0) ""

Over Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen en OML

Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ) maakt onderdeel uit van Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal (Limburg). De plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). Het Zevenellen-terrein kent meerdere grondeigenaren: waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML), Attero, Enexis en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ).

Het deel van het bedrijvenpark dat OML ontwikkelt, heet Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ) vanwege het grote belang dat OML aan duurzaamheid hecht. DMBZ biedt ruimte aan bedrijven met activiteiten zoals circulair en biobased ondernemen, maakindustrie, havengebonden activiteiten en op- en overslag. Daarbij is juist ook het lokaal en regionaal midden- en klein bedrijf welkom. OML maakt zich daarbij sterk voor bijdragen aan de economie, werkgelegenheid én de leefbaarheid voor de inwoners van Leudal en regio Midden-Limburg. OML kiest duidelijk voor economisch rendement én maatschappelijke waarde.

OML heeft vijf aandeelhouders, waaronder de gemeente Leudal. Leudal heeft de ambities de duurzaamste gemeente van Limburg te zijn. Zie ook www.duurzaamleudal.nl. Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen draagt daaraan bij.

string(0) ""

Hoe brengt OML duurzaamheid en circulariteit in de praktijk? Voor zichzelf, voor de toekomstige vestigers en voor de omgeving. Onder andere met:

- De groen inrichting op en rondom het bedrijvenpark.
- Het hergebruik van materialen onder andere:
* bij de sloop van het voormalig PLEM-gebouw: de diverse vrijkomende materialen zoals deurklinken, plinten, wc-potten, nooduitgangsbordjes,
lampen, glaswerk, ventilatie-onderdelen krijgen een nieuw leven;
* bij de aanleg van nieuwe wegen met gerecycled asfalt uit de regio: het vrijgekomen asfalt van opgebroken wegen, wordt op Zevenellen opnieuw
gebruikt als fundering voor de nieuwe wegen. Met de groene asfalt toplaag genieten weggebruikers en omwonenden van de voordelen van een stil,
veilig en comfortabel wegdek dat nauwelijks onderhoud nodig heeft.
- Circulair omgaan met grondstromen op eigen terrein: op Zevenellen is regelmatig aan- en afvoer van grond nodig voor het verhogen of verlagen van de
grond voor bijvoorbeeld de aanleg van de wegen of de bouwkavels. In samenwerking met een lokaal grondverzetbedrijf Hendrickx Horn is OML een
grondbank gestart op het bedrijvenpark. Dat beperkt het vrachtverkeer in de omgeving voor de grondtransporten aanzienlijk.
- ‘Groen brochure’ voor ondernemers. Deze bevat praktische voorbeelden, tips & tricks en het aansporen om het ‘gewoon’ te doen’. Wat ook voor
de omgeving een fraaiere omgeving oplevert.
- Scholieren van Scholengemeenschap Sint Ursula denken mee over duurzaamheid en circulariteit: leren van elkaar en met elkaar.
Rondleiding scholieren St. Ursula

string(0) ""

Wat draagt OML Zevenellen bij aan samenleving? Onder andere

- Werk
- Droge voeten met dijkversterking op terrein DMBZ
- Behoud cultuurhistorie
- Groene omgeving
- Bewust omgaan met schaarse gronden
- Toekomst met schone(re) energie
- Aandacht voor gezonde leefomgeving

string(0) ""

Hoe krijgt die groene omgeving op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen vorm? Enkele feiten:

- De ontwikkeling van het voormalig koelwaterkanaal tot een groen, recreatief verblijfsgebied met toevoeging van een (semi-verhard) wandelpad - een mooi
rondje van ongeveer 30 minuten lopen -, enkele bankjes, kruidenrijk bloemen- en plantenmengsel, insectenhotels en informatiemateriaal.
- De aangelegde kunstburcht voor de das (in opdracht van Provincie Limburg).
- Het gerealiseerde leefgebied voor patrijzen: een strook nabij het voormalige koelwaterkanaal ingezaaid met bloemen en planten.
• De verplaatste vissen bij het dempen van een deel van het koelwaterkanaal.
- De aanplant van bomen voor de vliegroute van vleermuizen vanuit het koelwaterkanaal richting de Maas (in opdracht van Provincie Limburg). Bijkomend
voordeel: door meer groen toe te voegen, verkoelt een gebied en gaat hittestress tegen;
- Alle vrije kavels ingezaaid met een kruidenrijk mengsel: een grondverbeteraar die goed is voor de biodiversiteit en veel insecten en bijen aantrekt.
- Bomen beschermd tegen de aanwezige bevers in het gebied.
- OML levert een financiële bijdrage aan de gemeente Leudal. Deze kan de gemeente naar eigen inzicht inzetten voor het openbare gebied rondom
Zevenelllen.
- OML schenkt iedere ondernemer drie bomen en hoopt daarmee ook het groen-bewustzijn (extra) te stimuleren.
- De aanleg van een groene bufferzone tussen Zevenellen en het spoor: bestaande en enkele nieuwe bomen, een zogenaamd bosschage (zie afbeelding) en
kruidenrijke grasbermen.
- De aanplant van groen bij direct omwonenden die dat willen.