Vacature Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Vacature Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

De organisatie
OML BV (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg) is gevestigd te Roermond en heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling ten behoeve van de leefbaarheid in Midden-Limburg. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Zij tracht het omschreven doel te realiseren door:

  • Het beheren en vitaal houden van werklocaties;
  • Het beschikken over en uitgeven/inzetten van grondposities;
  • Het ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten;
  • Het voeren van acquisitie;
  • Het verstrekken van advies en ondersteunende diensten.

De vennootschap wordt (statutair) bestuurd door de directeur. Deze wordt, op voordracht van de Raad van Commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders zijn 5 gemeenten in Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg beschikt over een kleine professionele uitvoeringsorganisatie (ongeveer 6 fte) die onder de vlag van de rechtsvoorganger gedurende ruim tien jaar expertise heeft opgebouwd in een scala van werkzaamheden die samenhangen met deze taakstelling. De core business is project- en procesmanagement. Voor specialistische uitvoeringswerkzaamheden maakt de onderneming gebruik van expertise en ondersteunende diensten van externe leveranciers.

Het (her)ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen kan gezien worden als de belangrijkste taakstelling van het bedrijf. Juist in de combinatie van die taken in de levenscyclus van een bedrijventerrein, gecombineerd met de intermediaire rol naar de overheid, ligt de kracht van een effectieve aanpak. In een integrale en gecoördineerde benadering
van vraag en aanbod op (boven) regionaal niveau en vanuit een regionaal beleidsperspectief ligt het onderscheidend vermogen.

Als missie geldt: ‘Het duurzaam economisch versterken van de regio Midden-Limburg’

Door middel van het maatschappelijk verantwoord realiseren van (ruimte voor) bedrijfshuisvesting en het ondersteunen en enthousiasmeren van economische ontwikkeling en samenwerking binnen de gehele regio, uitgaande van de belangen van de aandeelhouders, vanuit een actieve, uitvoerende en regisserende onderneming.

Raad van Commissarissen
Als lid van de raad van commissarissen heeft u tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat u het bestuur met raad ter zijde. U verricht deze taak in een collectieve verantwoordelijk met uw medecommissarissen. Elke commissaris is daarom in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Daartoe dient iedere commissaris te beantwoorden aan een algemeen kwaliteitsprofiel. Dit profiel bestaat uit een aantal persoonlijke eigenschappen en eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Bovendien hebben de aandeelhouders een specifiek kwaliteitsprofiel vastgesteld. Het geheel van de daarin opgenomen eisen geldt ten aanzien van de raad van commissarissen als collectief. Individuele leden van de raad beschikken over een combinatie van een aantal van deze eisen en wel dusdanig dat alle eisen door de voltallige raad zijn afgedekt. Ten aanzien van deze eisen zijn de kwaliteiten van de leden van de raad dus complementair aan elkaar.

Voor een afweging of een potentiële kandidaat geschikt is voor de functie van commissaris zijn verder nog twee zaken van belang.

Ten eerste de belangrijkste kenmerken van OML als vennootschap en als organisatie. Deze vormen immers globaal de context waarin de functie van commissaris vervuld moet worden. Van kandidaten verwachten aandeelhouders dat zij aantoonbaar voldoende affiniteit en betrokkenheid hebben met deze context. Daarom wordt in deze profielschets een beknopt beeld gegeven van het bedrijf.

Ten tweede de bestuurscultuur. OML heeft in een eigen governance code de beginselen en nadere bepalingen van een deugdelijk ondernemingsbestuur vastgelegd. Naast het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders vormt de raad van commissarissen het derde element van de bestuursstructuur. Van kandidaten wordt daarom verwacht dat zij de beginselen van de governance code onderschrijven en voor zover van toepassing, voldoen aan de bepalingen die daarin ten aanzien van commissarissen worden gesteld. Deze beginselen en bepalingen zullen hier niet worden herhaald, maar kandidaten worden verwezen naar de governance code zelf. Deze code wordt geacht onderdeel uit te maken van de profielschets. In het bijzonder wordt verwezen naar hoofdstuk 3 waarin voor de raad van commissarissen zaken aan de orde komen als samenstelling, benoeming, eisen ten aanzien van lidmaatschap, taak en werkwijze. Klik hier voor de website van OML (Over OML – downloads- OML Governance Code).

 

Het Profiel lid RvC

Algemene eisen:
De Raad van Commissarissen vervult de rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

Van alle leden van de raad van commissarissen mag verwacht worden dat zij:
– Een globaal beeld hebben van de economische structuur en positie van deze regio;
– Zich actief oriënteren op de economische ontwikkelingskansen van de regio;
– affiniteit hebben met de doelstelling en missie van OML;
– Zich sterker laten leiden door regionale dan door lokale belangen;
– Beschikken over een werk- en denkniveau dat past bij de taakstelling van de raad;
– In staat zijn om naast de reguliere vergaderingen het toezicht en de adviesfunctie daadwerkelijk uit te oefenen in die omvang als op enig moment in het belang van de vennootschap noodzakelijk is;
– Op basis van kennis en ervaring uit een bestuurlijke praktijk, het beleid en de strategie van de directie en de bedrijfsresultaten op hoofdlijnen kunnen beoordelen, rekening houdend met omgevingsfactoren en de financiële en organisatorische capaciteit van de onderneming;
– Globale kwaliteitsnormen kunnen aanleggen over geleverde goederen en diensten;
– Oog hebben voor het maatschappelijk karakter van de bedrijfsdoelstelling en de publieke status van de aandeelhouders;
– In staat zijn om vanuit een goede rolopvatting op een constructieve en efficiënte wijze met elkaar van gedachten te wisselen over vraagstukken die tot de competentie van de raad behoren en door een kritische basisinstelling met gezag tegenspel kunnen bieden aan de bestuurder en durven in te grijpen indien dat nodig is;
– Integer en onafhankelijk zijn, in staat zijn direct en eerlijk een eigen mening te geven, staan voor hun functie ook in moeilijke situaties en zo nodig bereid zijn tot het nemen van impopulaire maatregelen.

Van belang is dat de leden van de Raad van Commissarissen het vertrouwen genieten van het bestuur om met gezag en respect te kunnen controleren en het bestuur te begeleiden in het kader van zijn klankbordfunctie. Een kritische opstelling naar het bestuur is vereist, waarbij voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig is om die kritische opstelling te kunnen waarmaken.

Specifieke Eisen
Van individuele leden van de raad van commissarissen mag verwacht worden dat zij beschikken over een combinatie van onderstaande kwaliteitseisen en wel op een wijze dat de voltallige raad alle eisen in voldoende mate afdekt. Aldus wordt van een lid verwacht dat hij of zij:

1.     De rol van lid van de raad op een adequate wijze kan vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, bestuurlijke ervaring, gevoel voor belangentegenstellingen; consensusgerichtheid, motiverend en bindend optreden, aanspreekpunt te zijn;
2.     De financieel-economische informatie die volgens afgesproken formats wordt aangeleverd kan doorgronden en beoordelen vanuit bedrijfseconomische inzichten en conclusies kan vertalen in adviezen aan de directie, dit alles tegen de achtergrond van het ondernemingsplan en het jaarplan;
3.     Investeringsbeslissingen kan beoordelen in het licht van strategie, financiering en risico’s;
4.     Zicht heeft op organisatie- en managementvraagstukken en de directie hierover kan adviseren;
5.     Kennis en ervaring heeft ten aanzien van de diverse bedrijfsprocessen, zowel primaire als ondersteunende, en de gang van zaken binnen OML kan beoordelen;
6.     Visie heeft op de regionale economische ontwikkeling in relatie tot macro-economische trends, overheidsbeleid, activiteiten van marktpartijen; Vorenstaande vooral bezien van uit het ontwikkelaars principe;
7.     Inzicht in juridische vraagstukken (toepassing wet en regelgeving, contractvorming, procesrecht) en vraagstukken van corporate governance;
8.     Ervaring met communicatievraagstukken, public relations, marketing.
9.     Specifiek voor deze functie wordt affiniteit gevraagd met het openbaar bestuur.

Persoonlijke kenmerken
Hij/zij:
–       Heeft een academisch werk- en denkniveau;
–       Is rolvast met een sterke politieke, bestuurlijke antenne;
–       Brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee, verkregen bijvoorbeeld door een (leidinggevende) functie in de private of publieke sector of in een maatschappelijk erkende functie;
–       Heeft een goed gevoel voor governance en integrale besluitvorming;
–       Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, doorvragen, beargumenteren);
–       Heeft een sterk analytisch en conceptueel inzicht en denkvermogen;
–       Beschikt over een positief-kritische en constructieve houding;
–       Is qua persoon te typeren als een teamspeler/samenwerker, hands-on/pragmaticus (‘kort op de bal’), betrokken, sterk verbindend, ‘geen ja-maar type’, laagdrempelig/benaderbaar.

Enthousiast geworden?
Spreekt deze functie je aan, reageer dan vóór 18 februari 2020 en upload jouw CV met motivatiebrief naar onze website via: www.geerts-partners.nl/vacatures.

Wil je meer weten bel dan met Mark Steinen, via 06-21107026, of met Sander Geerts, bereikbaar via 073 – 737 01 15. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Miriam Kosterman, project assistent, bereikbaar via 073-7370115.

De voorselectiegesprekken zijn gepland op 19 en 20 februari 2020 in Born. De gesprekken met OML vinden plaats op 11 maart (eerste ronde) in de ochtend en op 20 maart (tweede ronde) op ons kantoor te Born.