Duurzaamheid en Circulariteit

Duurzaamheid en Circulariteit

Als Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) werken wij iedere dag aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg. Wij streven daarbij naar de juiste verhoudingen op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Concreet betekent dit dat wij ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor bestaande én nieuwe bedrijven en dat bedrijven die zich in onze regio willen vestigen, de juiste huisvesting op de juiste plek vinden. Daarbij zien wij als OML deze locaties, deze bedrijventerreinen, een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en verduurzaming van Nederland.

Ons doel is om bewustzijn te creëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. Samen met ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen werken we aan een optimaal resultaat:

een samenwerking waarbij we

 • economie kunnen laten groeien;
 • toenemende werkgelegenheid kunnen creëren;
 • respectvol omgaan met de ruimte, de natuur, het realiseren van milieuwinst (zuinig gebruik van water, grondstoffen en brandstoffen) en;
 • mét veel respect voor de omgeving en omwonenden.

Landelijke klimaatafspraken

Daarnaast sluiten we aan op landelijke klimaatafspraken: uiterlijk in 2050 volledig duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen.

Duurzaam en circulair ondernemen is een proces, geen eindbestemming. Daar waar we nu al een duurzame weg kunnen inslaan, doen we dat. Samen bewandelen we deze weg: we maken economische ontwikkelingen mogelijk  met respect voor de omgeving, de natuur en het milieu. Onze overtuiging en ambitie zorgen ervoor dat het mogelijk is.

Lees verder hoe OML jou kan helpen in het zetten van stappen en wat OML al doet.

OML - Duurzaamheid en Circulariteit
OML - Duurzaamheid en Circulariteit

Duurzaam ondernemen; Kun jij het verschil maken?

Als ondernemer wil je het beste voor je bedrijf. Voor nu en in de toekomst. De wijze waarop je omgaat met duurzaamheid bepaalt mede je succes. Soms klinkt duurzaam ondernemen als een grote opgave, maar eigenlijk kun je al met een paar kleine stappen een groot verschil maken. OML helpt je graag verder.

Met haar zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit, die veel impact hebben bij de juiste huisvesting op de juiste plek. Pijlers die jij als ondernemer, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening, ook kunt benutten. Maak gebruik van de mogelijkheden die voorhanden zijn om je bedrijf duurzaam en circulair in te richten. Je vergroot hiermee tevens de mogelijkheden tot financieringsmiddelen en vergunningverstrekking. Immers, de doelstelling ligt er en 2050 is dichterbij dan je denkt.

OML benut de zeven pijlers ook om haar doel om bewustzijn te creëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen, te bereiken. Idealiter bekrachtigen we alle pijlers in nieuwe ontwikkelingsplannen. De synergie die ontstaat is onuitputtelijk  en draagt bij aan een bewustzijnsproces : een proces waarbij continu ruimte is voor verbetering en aanscherping van de individuele doelstellingen vanuit ondernemers. Daarbij richten we ons als OML juist ook op de samenwerking en kansen tussen bedrijven én maatschappij.

Toelichting zeven pijlers duurzaamheid en circulariteit

We maken deze zeven pijlers, voor onszelf en anderen, graag tastbaar en uitvoerbaar. Hoe? Lees hier de voorbeelden. Met daarbij ook enkele concrete voorbeelden hoe wij dit als OML nu al aanpakken in onze dienstverlening: van feitelijke verkoop van een bedrijfskavel tot zaken als procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij vergunningaanvragen, die ook tot onze service op onze bedrijventerreinen gelden.

De zeven pijlers van OML – Duurzaamheid en Circulariteit

 • Materialen
 • Energie
 • Synergie
 • Grondgebruik en –opname
 • Beeldkwaliteit
 • Biodiversiteit en ecologische diversiteit
 • Wet- en regelgeving

MATERIALEN

 • Pas materialen op zo’n manier in de economie toe dat we deze kunnen recyclen, op hoog niveau zonder te verdwijnen in het milieu. Maak een einden aan de afvalcyclus.
 • Behoud materialen in hun meest complexe vorm voor zo lang als mogelijk. Dat is onze prioriteit. De duur van de materiaalkringloop hangt af van de schaarste van het materiaal.
 • Gebruik wat voorhanden is, alvorens nieuw aan te schaffen. Tip: maak een materialenpaspoort. Dat maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Registreer ook  aanpassingen tijdens gebruiksfase. Dat maakt hergebruik en terugwinnen van materialen en grondstoffen veel eenvoudiger en geeft meer waarde.

Voorbeelden: led verlichting, zonnepanelen, gebruikte materialen hergebruiken

Ledverlichting

Zonnepanelen

REDUCEREN VAN ENERGIEVERBUIK

 • Baseer alle energie (elektriciteit en warmte) op hernieuwbare bronnen.
 • Ontwerp materialen die nodig zijn voor de opwekking en opslag van energie zo dat ze makkelijk kunnen worden teruggewonnen.
 • Ga zuinig(er) om met energie.
 • Van elektriciteit uit fossiele brandstoffen zoals kolen naar elektriciteit uit zon, wind, water of wat de toekomst misschien nog meer brengt.
 • Van warmte uit aardgas naar duurzame warmte, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof.
 • Betrek omwonenden door ze de kans te bieden om mee te denken over, of mede-eigenaar te worden van lokale energieprojecten, start een omgevingsfonds (voor verbetering van leefbaarheid in de omgeving) of een omwonendenregeling (bijvoorbeeld korting op groene stroom) en maak duidelijke afspraken.

Voorbeelden: opwekken energie uit reststroom, zonnepanelen, ledverlichting, warmtepomp, watertransport in plaats van wegtransport, elektrische auto’s en vrachtwagens, maar ook fiets en carpoolen.

Warmtepomp

Elektrische vrachtwagens

SYNERGIE

 • Combineer functies zoals groen in wanden, avond- en dagfuncties, ondernemen en recreëren.
 • Kijk wat het ene bedrijf aan restproduct heeft, dat een ander eventueel kan gebruiken.
 • Deel kennis, zoek verbinding met omwonenden en betrek de leefomgeving voor een goede maatschappelijke waarde.

Voorbeelden: multifunctioneel gebruik, centraliseren, verbinden van bedrijven, bewustzijn creëren

Multifunctioneel gebruik

Furec ontwikkeling van RWE, winning van alternatieve brandstoffen uit huishoudelijk afval

GRONDGEBRUIK EN GRONDOPAME

 • Voer schone grond aan of verspreid bestaande grond op het terrein.
 • Win water op een duurzame manier en maximaliseer bronherstel.
 • Hergebruik proceswater: al het water (leidingwater, grondwater of oppervlaktewater) dat gebruikt wordt in een fabrieksproces waarbij producten worden gemaakt.
 • Kijk met nadruk ook naar bestaande bedrijventerreinen (gebruikt en ongebruikt) om een winst te behalen in de strijd om de ruimte.

Voorbeelden: waterbuffering op eigen terrein, gebruik bestaande grond op het terrein, afvalwater hergebruiken d.m.v. eigen zuivering.

Ontwikkelingen op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

Hergebruik van grond op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

BEELDKWALITEIT

 • Hoe ziet het terrein er nu uit? Wat is de droom voor het terrein.
 • Aan welke maatstaven moet worden voldaan als het gaat om inrichting van het terrein, materiaalgebruik en toepassing van groen.

Voorbeelden: revitalisering bestaande objecten en terreinen, unanieme uitstraling, juiste bedrijf op de juiste locatie, juiste monitoring milieu-categorie.

Beeldkwaliteitsplan Businesspark Midden-Limburg in Echt-Susteren

Beeldkwaliteitsplan Oosttangent in Roermond

BIODIVERSITEIT EN ECOLOGISCHE DIVERSITEIT

 • Verbeteren van de biodiversiteit (dieren, insecten, planten, bomen)
 • Ecologische diversiteit (bodem, water, natuur en landschap).
 • Geef meer natuur terug dan strikt noodzakelijk is.
 • Maak verharde ondergronden open en pas open ruimten met groen toe voor het koelend effect en waterafvoer (en waar mogelijk hergebruik het water).
 • Pas planten toe  die ecologie helpen (bijvoorbeeld bijen en vlinders).
 • Maak gebruik van fiscale regelingen of subsidies om te vergroenen.

Voorbeelden: verbindingszone flora en fauna, infiltratiegebieden, groen op gevels en daken, functies combineren, gebruik biobased rendement boven winst.

‘Groene Long’: groene, ecologische en recreatieve verbindingszone op Bedrijvenpark Zevenellen

Groene gevels

WET- EN REGELGEVING

 • OML hanteert deze zeven pijlers en loopt daarmee vooruit op wet- en regelgeving.
 • OML neemt het voortouw en maakt zaken vooraf helder richting toekomstige vestigers.
 • We denken in mogelijkheden.
 • We stellen brede beleidsprioriteiten (werken, leren, recreëren, et cetera).

Voorbeelden: huidige huidige wet- en regelgeving uitbreiden, missie uitdragen, bewustzijn creëren, OML-ondernemers-overheid = gelijke doelen.

Wet- en regelgeving

Afspraken vastleggen

Wat doet OML? Hoe maakt OML het verschil?

Bij OML nemen we onze verantwoordelijkheid. We willen zelf uiterlijk in 2050, of zoveel eerder als haalbaar, volledig duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. Dat betekent dat we het gebruik van nieuwe grondstoffen en onze CO2-uitstoot naar nul willen brengen. Met het besef dat duurzaam ondernemen ook na 2050 door blijft gaan.

Zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit, die we ook delen met ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen, helpen ons daarbij. Zo gebruiken we bijvoorbeeld verantwoorde materialen bij de aanleg van wegen op bedrijventerreinen, richten we ons op samenwerking en synergie tussen bedrijven en hebben we een belangrijke sleutel in handen voor goed gebruik van ruimte. We kijken voor de juiste huisvesting op de juiste plek met nadruk ook naar bestaande  bedrijventerreinen: terreinen die nog in gebruik zijn of er verlaten of afgedankt bij liggen. OML kan deze laatste terreinen saneren en her-ontwikkelen tot veilige, groene, duurzame en toekomstbestendige locaties voor nieuwe (economische) ontwikkelingen. Dat brengt een grote winst mee ten opzichte van de ruimtestrijd. Hiervoor wenden we alle mogelijke manieren aan om dit zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Zo gaan wij bijvoorbeeld in gesprek met bestaande ondernemers en grondeigenaren: wat zijn de wensen, wat is de toekomstvisie, zit het bedrijf nog op de juiste locatie en zo nee, welke alternatieve locatie(s) zien we? Dit zijn vragen waar OML vakkundig invulling aan geeft. Naast verkoop van een bedrijfskavel, procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij vergunningaanvragen.

Onze zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit hanteren we daarbij als leidraad voor onszelf en partijen zoals ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen, die met ons te maken krijgen.

OML kantoor in Businesscenter Roerpoort in Herten
werkzaamheden OML

We pakken onze duurzaamheidsmissie vanuit een procesmatige benadering op.

Deze kent de volgende uitgangspunten:

Urgentie vanuit bedrijven om duurzaam, klimaatneutraal en circulair te ondernemen
Er moet nú iets gebeuren voor het te laat is. De urgentie is er om de planeet goed achter te laten, voor onszelf én voor volgende generaties. Elke stap om nu te handelen is nodig en de streefdatum staat: 2050 is dichterbij dan we denken en het is geen eindpunt. Duurzaam ondernemen blijft ook na 2050 doorgaan. Daarom werken we aan het bewustzijn rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. Samen met ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen werken we aan een optimaal resultaat: een economie waarin we groei, versterking van de concurrentiekracht en een toename van de werkgelegenheid kunnen combineren met een goed gebruik én beheer van ruimte, natuur en het realiseren van milieuwinst (zuinig gebruik van water, grondstoffen en brandstoffen) mét veel respect voor omwonenden. Nu én in de toekomst.

Een realistische aanpak
Duurzaamheid en circulariteit zijn doorlopende processen, waarbij we continu leren en verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen zetten we telkens weer in voor meer duurzaamheid. We kijken verder dan wat op dit moment beschikbaar is en richten ons ook op toekomstige mogelijkheden. We zien dit als een uitdagend en doorlopend proces dat we graag aangaan.

Brede beleidsprioriteiten
Als OML werken wij iedere dag aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg. Wij streven daarbij naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Net zoals de vergunningenverstrekkers en beleidsbepalers zoals gemeenten en provincie.

Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen - gemeente Leudal

Hoe doen we dat in de praktijk? Een voorbeeld Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

Het bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal her-ontwikkelen wij momenteel naar een duurzaam en multifunctioneel bedrijvenpark. Dit doen we op een bijzondere wijze. Zo koppelen we nieuwe vestigers, waar mogelijk, aan elkaar om gebruik te maken van elkaars (rest-) producten. Het ene bedrijf heeft restwarmte over dat het andere bedrijf kan gebruiken voor het productieproces. Er zijn bedrijven die afvalwater van het andere bedrijf kunnen gebruiken en energiebronnen (denk aan zonnepanelen) die ze met elkaar kunnen delen. Op Zevenellen hergebruiken we de grond om het terrein verder af te vlakken en hergebruiken we oude asfaltwegen (teervrij freesasfalt) tot nieuwe wegen. Zo werken we volop aan duurzaamheid en circulariteit.

En OML gaat nog verder. We hebben een grondbank aangelegd zodat precies duidelijk is waar welke grond vandaan komt en waar we deze kunnen toepassen. Parkmanagement gaat de synergie tussen de bedrijven waarborgen. We gaan ook hier nog een stap verder met de aanleg van een groene, ecologische zone voor recreatie én voor de biodiversiteit in het gebied. Zo is er een veld voor de patrijzen en een kunstburcht voor bezoekende dassen en her-planten we bomen zodat de uil en de zwaluw hun weg duidelijk kunnen vervolgen.

Daarnaast werken we aan de ‘modal shift’: de overgang van transport via weg naar transport over water. Dit levert een grote milieubesparing op én een drukvermindering op de huidige volle wegen.

De omgeving is bij dit alles nauw betrokken. We delen kennis, zoeken samen naar oplossingen en maken zorgen bespreekbaar. Deze pakken we op, eventueel met heroverwegingen mocht dat nodig zijn. Een klankbordgroep maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van dit proces. Met diverse geledingen (omwonenden, natuur- en milieufederaties, dorpsraden, overheden) bespreken we de voortgangen en sturen we naar aanleiding van de reacties eventueel bij.