Het verbeteren van de ontsluiting van Zevenellen is in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen als een majeur project. De gemeente Leudal en OML hechten aan een adequate bereikbaarheid voor de bedrijven die zich op termijn vestigen op dit in ontwikkeling zijnde nieuwe multifunctionele duurzame bedrijventerrein.

 

Verkeersonderzoek

De aanleg van de wegen op het bedrijventerrein wordt opgepakt door OML en WBCZ. Samen met deze ontwikkelende partijen op Zevenellen, heeft de gemeente een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de eisen, die vanwege de toekomstige verkeersgeneratie aan de ontsluiting van het bedrijventerrein worden gesteld. Het verkeersonderzoek beveelt aan om de wegen op het bedrijventerrein met rotondes aan te sluiten op de Roermondseweg. Het college van burgemeester en wethouders van Leudal wil die aanbeveling volgen. Dit alles met het doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Maar ook een goed woon-werk en leefklimaat, evenals een vestigingsklimaat voor toekomstige ondernemers op het bedrijventerrein.

Uitvoering

De ontwikkelende partijen kiezen voor een gefaseerde uitvoering van de infrastructuur op het bedrijventerrein. De verwachte kosten worden verdeeld. Hierbij geldt dat de gemeente Leudal 2/3 van de kosten voor haar rekening neemt. Het overige deel is voor de grondeigenaren. Ook bij de Provincie wordt een subsidie gevraagd om te labellen voor deze nieuwe situatie. Voor de definitieve infrastructuur met betrekking tot de bereikbaarheid en veiligheid rondom Zevenellen wordt nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Een datum is op dit moment nog niet bekend.

Duurzaam

Het bedrijventerrein Zevenellen wordt herontwikkeld tot een duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark om zo een bijdrage te leveren aan de economie (en werkgelegenheid) van Midden-Limburg. Naast biobased en circulaire ondernemingen zijn ook logistieke en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Zevenellen

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen, die hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico ontwikkelen. OML heeft 5 aandeelhouders, waaronder de gemeente Leudal. De gemeente verleent vergunning aan bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan dit ook de Provincie Limburg zijn. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en tevens voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal.

 

Bron: gemeente Leudal