Eén jaar klankbordgroep Zevenellen

Eén jaar klankbordgroep Zevenellen

(leestijd: circa 7 minuten)

Een jaar geleden kwam de klankbordgroep Zevenellen voor bedrijvenpark Zevenellen voor de eerste keer bij elkaar. Hoe kijken enkele buurtbewoners, de Dorpsraden Haelen en Horn, Studiegroep Leudal, Natuur en Milieufederatie Limburg en het lokale Faunabeheer terug op dit eerste jaar? En Ontwikkelings-maatschappij Midden-Limburg BV, World Biobased Centre Zevenellen en de gemeente Leudal? Hier kun je de terugblik lezen op één jaar klankbordgroep, maar eerst gaan we terug in de tijd voor de ontwikkeling van Zevenellen en wat de klankbordgroep doet.

Het Bedrijvenpark Zevenellen is gevestigd in Haelen, gemeente Leudal. Het park wordt ontwikkeld op de locatie van de voormalige Maascentrale (elektriciteitscentrale van de PLEM) én de Willem-Alexander Centrale (de eerste kolenvergassingscentrale ter wereld). De Maascentrale was bijna vijftig jaar actief, tot eind jaren negentig. De Willem-Alexander Centrale van begin jaren negentig tot 2013. Deze twee centrales markeren het industriële begin van het huidige Zevenellen-terrein en de daarmee gepaard gaande economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn.

De geschiedenis

Bedrijvenpark Zevenellen
Bedrijvenpark Zevenellen is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor toekomstige ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein, respectievelijk circa 48 hectare (inclusief de haven) en circa 24 hectare, voor eigen rekening en- risico. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). OML biedt op haar park ruimte aan bedrijven met activiteiten zoals circulair en biobased ondernemen, maakindustrie, havengebonden activiteiten en op- en overslag. Daarbij is juist ook het lokaal en regionaal midden- en klein bedrijf welkom. De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal. De gemeente Leudal behandelt de vergunningaanvragen van bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan de eisen in het bestemmingsplan.  Afhankelijk van de aard van de activiteit kan de vergunningverlening ook via de Provincie Limburg zijn.

De kaart van Zevenellen

Initiatief klankbordgroep
Halverwege 2020 nam OML het initiatief voor de vorming van de klankbordgroep Zevenellen. Hans Coppus, directeur OML: “Er kwam meer duidelijkheid over (potentiële) toekomstige bedrijven op het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark. En dat gold ook voor het deel dat World Biobased Centre Zevenellen ontwikkelt. Als OML dragen we bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg én streven daarbij naar een verbetering van de leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Dat is iets wat we samen doen. Vandaar het initiatief voor een klankbordgroep met verschillende belanghebbenden.”

Divers gezelschap
“De klankbordgroep Zevenellen bestaat uit een mooi divers gezelschap: van dorpsraden tot vertegenwoordiging vanuit milieugroeperingen, van direct omwonenden tot flora en fauna,” aldus Hans Coppus. Voorafgaand aan de start hebben we alle personen en partijen individueel gesproken. En bij de eerste klankbordgroep, 15 december 2020 deelden de aanwezigen met elkaar waarom ze deelnamen. Enkele uitspraken daarbij:

  • ‘belangen behartigen/waarborgen’: o.a. natuur, milieu, omgeving, wildbeheer en groene omgeving;
  • ‘zorgen delen’, ‘al dan niet gerelateerd aan ervaringen in het verleden  o.a. soort bedrijvigheid, geur, geluid;
  • ‘juiste informatie te weten komen (los van beelden die op social media en elders rondgaan)’;
  • ‘zicht op stappen en wie wat doet’;
  • ‘informatie over (potentiële) nieuwvestigers’;
  • ‘samen de agenda bepalen’ en
  • ‘gesprek met elkaar, open en transparant’.

Wat doet de klankbordgroep
“Met de klankbordgroep kunnen we als buren en belanghebbenden samen nog beter kijken naar de best mogelijke oplossingen voor vraagstukken die zich aandienen op bijvoorbeeld infrastructuur, groen of de opbouw van bedrijfsgebouwen”, aldus Hans Coppus. “Voor het groen is inmiddels een aparte werkgroep vanuit de klankbordgroep ingericht. Zij kijken onder andere naar de groeninrichting rondom het voormalige  koelwaterkanaal (de ‘groene long’ in het gebied, binnenkort meer daarover) en het groen voor de openbare ruimte. Het groen op de kavels is aan de ondernemers zelf, maar ook daar denken ze mee. Zoals bij de ’Groen Brochure’ met diverse suggesties. “Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor zorgen die er leven, zoals geur en geluid. Door gezamenlijk in gesprek te gaan en blijven, ook met (potentiële) nieuwvestigers, willen we, daar waar mogelijk, win-winsituaties creëren voor economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. De deelname aan de klankbordgroep laat voor de klankbordgroepleden de handen vrij om ook in de formele procedures (vergunningaanvragen van bedrijven) zijn of haar bezwaren of ondersteunende geluiden te laten horen.“

Positieve terugblik één jaar klankbordgroep
Tijdens de zesde klankbordgroep, maandag 17 januari 2022, blikte de klankbordgroep terug op het eerste jaar: vijf bijeenkomsten, een veldbezoek aan Zevenellen, de vorming van een subwerkgroep groen, diverse mails en telefoontjes. Wat ging er goed, wat kan er beter en wat vraagt extra aandacht de komende tijd. Met als grootste gemene deler voor die terugblik: positiviteit!

Frans van Poppel, Dorpsraad Haelen: “Tot nu toe zijn we, binnen ons mandaat van mogelijkheden, positief. De doelstelling van de klankbordgroep zoals bij de uitnodiging is verwoord, wordt ingevuld. Voor ons als Dorpsraad Haelen is het hierdoor mogelijk om te communiceren over ontwikkelingen die gaande zijn. En we kunnen door de verbinding met Zevenellen onze betrokkenheid in eigen gelederingen versterken. De klankbordgroep is nog jong. Zeker op bepaalde momenten zal duidelijker worden wat het voor ons betekent. Het zijn de partners, trekkers OML en WBCZ, die de koers voor de toekomst zetten door de bedrijven die zich in principe gaan vestigen. De presentatie van bijvoorbeeld Mandy Hendrickx van Hendrickx Grondverzet laat zien dat zulke ondernemers op Zevenellen zorgvuldig bezig zijn, hun verantwoordelijkheid nemen én duidelijkheid creëren. Dat kan ook de toon zetten voor andere ondernemers.”

Peter Smeets, vult vanuit de Dorpsraad Haelen aan: “Door de regelmatige terugkoppeling, blijven we eraan denken dat het super belangrijk is voor onze gemeenschap. We verdiepen ons ook in theoretische materie bij nieuwvestigers. We zijn zeer geïnteresseerd in de klankbordgroep en communiceren zaken door naar onze achterban.“

Wim Kuijpers, buurtbewoner en Faunbeheer: “Het gaat prima zo in de klankbordgroep. We worden redelijk goed geïnformeerd en kunnen het ook uitdragen naar onze achterban.”

Wilhelmina Hoedjes, namens de Studiegroep Leudal, werkgroep Leefomgeving: “Het instellen van de klankbordgroep vond ik een uitstekend initiatief. Vooraf hebben we een uitgebreid gesprek gehad, waarbij mijn enthousiasme duidelijk gewekt werd.  Vooral de gedachte van de integratie van industrieterrein en recreatiemogelijkheden voor burgers sprak mij aan. Mijn verwachtingen die daarbij ontstonden, zijn nog niet helemaal waargemaakt. Maar het mooie van het geheel is dat er wel over gesproken wordt. Zoals ook over het invullen van het groen óp de kavels. Binnen de huidige wet- en regelgeving kan groen op de kavels van ondernemers niet afgedwongen worden, terwijl dat volgens mij, in het kader van de klimaatproblemen wel noodzakelijk is. Een in de klankbordgroep ontstaan goed idee, is de donatie van een aantal bomen aan de nieuwvestigers om op hun percelen te plaatsen. Wij hopen daarmee de ondernemers te enthousiasmeren voor (meer) groen op hun eigen kavels.”

Rianne Smeets, buurtbewoonster: “Ik ben blij bij de klankbordgroep te zijn. Ik vind dat we goed op de hoogte worden gehouden. We krijgen informatie uit de eerste hand, we weten wat er gaat gebeuren. Al werkt het verwarrend dat we via andere kanalen andere verhalen horen, waardoor soms twijfel ontstaat. Los van het feit dat ik het jammer vind dat we weinig invloed hebben op de komst van bedrijven. Maar dat wisten we vooraf. Als omwonende heeft vooral het verkeer mijn aandacht. Ik maak me er ook wel zorgen over. Ook al weet ik dat het bij een bedrijventerrein hoort. Het zou mooi zijn als het vrachtverkeer voor Zevenellen inderdaad via één van de twee nieuwe rotondes gaat en zich niet tussen de rotondes beweegt. Benieuwd wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Het veldbezoek aan Zevenellen met de klankbordgroep vond ik het fijnste: om het terrein écht te zien, waaronder de haven én te horen en zien waar wat komt.”

Pim Brueren, Natuur en Milieufederatie Limburg: “Als NMF Limburg worden we als provinciale belangen-behartiger voor natuur, milieu en landschap vaak gevraagd deel te nemen aan een klankbordgroep. De naam ‘klankbordgroep’ zegt het al: een groep om te klankborden. Het is dan altijd de vraag ‘Mogen we echt meepraten of zijn we er meer voor de bühne?’ Mijn gevoel zegt dat het in deze klankbordgroep echt goed zit. Als ik kijk hoe de klankbordgroep Zevenellen functioneert, vind ik dat OML het procesmatig en organisatorisch goed aanpakt. Iedereen, ook de mensen die fel zijn, krijgen de ruimte om te zeggen wat ze willen. Dat is superbelangrijk én dat er ook nog wat mee wordt gedaan. Ik voel me serieus genomen. Dat OML openstaat voor subgroepen zoals groen is top. Daar kunnen we als NMF ook echt meedenken. Al voelt het ook wel dubbel omdat het maar een relatief klein onderdeel is in de grootschaligheid van de locatie. Wat me opvalt, is dat de provincie niet aanschuift bij de klankbordgroep. Dat had ik eigenlijk wel verwacht, naast de structurele aanwezigheid van de gemeente. Het is voor mij nu vooral een klankbordgroep Zevenellen over het OML-deel. Over het deel van World Biobased Centre Zevenellen, die ook deelnemen aan de klankbordgroep, mag echt nog wel meer informatie komen. Wat het uiteindelijk effect van de klankbordgroep is? Er komt een industrieterrein. Maar welk? Dat vind ik nu nog lastig te bepalen. Het gaat nu echt gebeuren en dat maakt het belang van de klankbordgroep alleen maar groter.“

In verband met omstandigheden was de Dorpsraad Horn niet in de gelegenheid om te reageren.

Blij met ieders inbreng
Zowel OML, WBCZ als de gemeente Leudal zijn erg bij met ieders inbreng en waarderen de open en vertrouwelijke sfeer waarin de gesprekken plaatsvinden. “Een plezierige manier om onderling te spreken over de dynamiek in ontwikkelingen. Plannen zijn namelijk niet in beton gegoten,” aldus Jan Janssen van World Biobased Centre Zevenellen. Liesbeth Ponsen, projectleider gemeente Leudal: “De vragen van de klankbordgroep houden ons scherp”. John Giesen, gebiedsontwikkelaar OML vult aan: “We zijn blij met iedere inbreng: ideeën, tips, vragen én ook zorgen. Mede naar aanleiding van zorgen van enkele klankbordgroepleden, starten we binnenkort naast de groengroep en de subgroepen mestverwerking en duurzaamheid ook met een subgroep ‘verkeer’. Een goed moment daarvoor, aangezien we nu ook meer zicht beginnen te krijgen op de mogelijke komst van bedrijven en wat dat kan betekenen. Ook qua verkeersbewegingen, zowel over de weg als over water. Hoe meer er over water kan, hoe minder er over de weg moet. Vanuit het samenspel, ook met de betreffende ondernemers, kijken we naar mogelijke oplossingen.”

Delen met achterban
De leden van de klankbordgroep delen informatie en bespreken zaken met hun eigen achterban: in een buurt-WhatsApp-groep, overleg van een dorpsraad, werkgroep en meer. Het belang van communicatie is bij iedereen bekend en krijgt extra aandacht. Zoals nu met deze terugblik. OML, WBCZ en de gemeente kijken, ook in overleg met (potentiële) nieuwvestigers, waar mogelijk, mensen nog regelmatiger (breder) geïnformeerd kunnen worden.

Vragen, suggesties
Zijn er vragen, zorgen, suggesties of anderzijds? Neem contact op met een van de leden van de klankbordgroep en/of info@oml.nl en reactie volgt.

 

Huidige deelnemers klankbordgroep Zevenellen

Daarnaast zijn OML, WBCZ en de gemeente Leudal vertegenwoordigd.

Op ad hoc basis
(Potentiële) nieuwvestigers of uitvoerende partijen zoals Coöperatie 7-LL, DIMASS, Hendrickx Grondverzet, RWE, BA Green Fuels en Strukton lichten op ad hoc basis en/of op wens vanuit de klankbordgroep hun plannen en/of werkzaamheden toe en beantwoorden vragen die er leven.

Meer weten over de klankbordgroep?
Neem contact op met een van bovenstaande deelnemers. De komende tijd volgt nog een uitgebreidere kennismaking met de verschillende klankbordgroepleden.

Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen