Even voorstellen : Vanessa Silvertand

Even voorstellen : Vanessa Silvertand

Bouwen aan een duurzame wereld 

Vanessa Silvertand

“Duurzaamheid is belangrijk voor mij en dus wil ik er in mijn werk ook mee bezig zijn.”  Ontmoet Vanessa Silvertand, consultant Nieuwe Economie bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML). Haar woorden zijn voelbaar door het hele kennismakingsgesprek en typeren niet alleen haar. Het kenmerkt ook de ambitie van OML: OML wil bewustzijn creëren rondom duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulair ondernemen). Daarin zette het OML-team al vele stappen, vanuit de overtuiging ‘wat kunnen wij met z’n allen nú doen’. Met de komst van Vanessa is een ambitieuze (ervarings)deskundige aan boord gehaald. Hiermee kan OML met nog meer impact verschil maken.

Aan kennis en passie voor duurzaamheid geen gebrek bij Vanessa. “Ik wil echt iets doen. En dat kan bij OML. Voor een groot gebied: de regio Midden-Limburg. ” Vanessa vertelt ook enthousiast over haar eerdere ervaringen als programmaleider duurzaamheid bij de gemeente Eindhoven en haar werk voor onder andere het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en een expertisecentrum. Kennis en netwerken die nu bij OML ook goed van pas komen. Met als rode draad: bouwen aan een duurzame wereld, in de meest brede zin van het woord. Van visie en strategieën, tot het starten van projecten en activiteiten en het regelen van financiële middelen tot menskracht. Verbinder in hart en nieren.

Wat is jouw rol als Consultant Nieuwe Economie bij OML?
“Ik ben de spil in het web rondom duurzaamheid. Voor onze eigen bedrijventerreinen is het fijn dat er nu iemand is speciaal voor verduurzaming. Voor het verduurzamen van bestaande terreinen kunnen we nu als OML een trekkende rol voor de regio pakken. Daarbij werken we overigens altijd samen met andere partijen. Partijen die ook al stappen zetten en expertise hebben.”

De Consultant Nieuwe Economie is de spil tussen overheid en bedrijfsleven. Een sterke verbinding tussen beide is enorm belangrijk voor een toekomstbestendige economie. Met korte lijnen binnen het OML-team met onder andere gebiedsontwikkelaars. Daardoor is het snel schakelen en doeltreffend werken. Voor het juiste bedrijf op de locatie. OML geeft ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte. Van ondernemers met uitbreidingsplannen. Van multinational tot starter. Van landbouw tot dienstverlening.”

Team van OML

 

Voor welke opgaven staan bedrijven aan de lat?
Vanessa: “Alle bedrijven voelen nu de problemen rondom energie. En ook steeds meer de opgaven voor vergroening en klimaatadaptatie: hittestress, watertekorten,  extreme neerslag, waterveiligheid en ga zo maar door. Zeker op de bestaande bedrijventerreinen. Daar moeten we nú op schakelen. Er liggen zoveel uitdagingen maar ook kansen om te verduurzamen. Die zijn meer dan de moeite waard om te onderzoeken én stappen te zetten. Het is nog maar een korte periode tot aan de landelijke klimaatafspraken om in 2030 al flink minder CO2 uit te stoten. Een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. In 2050 moet de industrie circulair zijn en vrijwel geen broeikasgas meer uitstoten. Het moment is nú”, aldus Vanessa. “Voor een toekomstbestendige economie.”

Sustainable Development Goals van de United Nations

Welke rol spelen bedrijventerreinen in een toekomstbestendige economie?
Bedrijventerreinen leveren een belangrijke economische bijdrage aan de Nederlandse economie. Maar de economische activiteiten op de terreinen zorgen ook voor een flink energieverbruik en de ontwikkeling en aanleg van deze terreinen hebben impact. “OML ziet deze locaties, bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en verduurzaming van Nederland. Soms zijn simpele aanpassingen in een bedrijfspand of in de bedrijfsvoering al heel erg de moeite waard, zodat die organisatie niet de beste in de wereld is, maar ook de beste vóór de wereld. En daar profiteert ook de samenleving van.

De Groene Long op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen 

Wat zijn de voordelen voor bedrijven van verduurzaming?
Naast investeren in verduurzaming, levert duurzaam ondernemen voor de ondernemer ook voordeel op: zowel financieel als in de positionering in het bedrijfsleven, op de korte en op de lange termijn. Bovendien: als een bedrijf aan de slag gaat met verduurzaming, dan werkt het naar toekomstbestendigheid. Het heeft een positieve werking op bijvoorbeeld het vestigingsklimaat en het aantrekken van goed personeel.

Elektrische bedrijfsauto van OML 

Vanessa: “Een aantrekkelijk bedrijventerrein, waar het schoon, veilig en aangenaam verblijven is, verdient zich ook weer terug. Hier willen bedrijven zich graag vestigen. Duurzame bedrijven zijn geld waard en leveren geld op. De industrie kan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie worden.”

Hoe helpt OML bedrijven en overheden?
Daar waar OML nu al een duurzame weg kan inslaan, doet OML dat en wil ze ook anderen bewust maken van duurzaam ondernemen. Dat is een continu proces. Geen eindbestemming. Duurzaam ondernemen blijft ook na 2050 doorgaan.

OML helpt op meerdere manieren. Enkele voorbeelden:

 • Zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit: OML werkt al bijna twee jaar met haar zeven pijlers om haar ambities voor duurzaamheid en circulariteit, tastbaar en uitvoerbaar te maken. Voor OML zelf en partijen zoals ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen, die met OML te maken krijgen. De pijlers bevatten ook concrete voorbeelden hoe OML dat nu al, met resultaat, aanpakt in haar dienstverlening. Meer weten? Kijk op www.oml.nl.
 • Verbindingen en samenwerking met partners: Denk aan de gezamenlijke aanpak van de droogteproblematiek met onder andere Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Hiervoor tekenden 17 partijen eind november de ‘Intentieverklaring Voldoende Zoetwater.’ “We kijken daarbij ook naar mogelijkheden om te besparen op het waterverbruik door consumenten, industrie en landbouw en naar het hergebruik van water. Op deze manier willen we in gezamenlijkheid zorgen voor een evenwicht tussen aanbod van en vraag naar zoetwater, zodat we in Limburg ook in de toekomst voldoende water hebben voor mens en natuur.” Klik hier voor meer informatie.
 • (Ideeën)bijeenkomsten:
   • “Met het Waterschap hadden we onlangs een bijeenkomst. Juist vóórdat we überhaupt met een bedrijventerrein aan de slag gaan. Zo kunnen we vooraf, met hun deskundigheid, kijken wat er moet gebeuren om het klimaatbestendig aan te pakken. Hoe kun je zo’n bedrijventerrein, met de kennis van het landschap, het beste aanleggen? Het Waterschap helpt ons het landschap te lezen. Zeker bij nieuwe bedrijventerreinen kun je het vanaf het begin goed doen.”
   • Nulmeting op het gebied van duurzaamheid voor bestaande bedrijventerreinen. “Samen met onze vijf aandeelhoudende Midden-Limburgse gemeenten (Roermond, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roerdalen) gingen we tijdens een duurzaamheidssessie aan de slag met een quickscan: van één of twee bestaande bedrijventerreinen per gemeente. Binnen no-time hadden we van die bedrijventerreinen een eerste beeld wat er speelt voor energie, groen, water en hittestress. Als je dat aanpakt, wordt verduurzaming heel tastbaar en zie je ook wat ’t doet. Deze eerste sessie is pas het begin!
 • Een regionaal steunpunt voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit is momenteel in oprichting.

De zeven pijlers van OML: Duurzaamheid & Circulariteit 

Regionaal steunpunt verduurzaming bedrijventerreinen in oprichting
“OML wilde al langer iets met haar één-loket gedachte. We zagen bij Midden-Limburgse gemeenten vaker dezelfde vragen en de behoefte aan menskracht. Zo’n vraag moet je niet tig keer apart uitzetten, maar juist krachten bundelen.

OML was al in gesprek met partijen als de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Stichting Groene Economie. We spraken over gezamenlijk optrekken in de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het Rijk speelde tegelijkertijd met de gedachte om regionale steunpunten op te gaan richten met lokale partijen en die landelijk te ondersteunen. Die opdracht kwam terecht bij het  landelijke versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen. En zo kwam alles samen in het idee van een regionaal steunpunt voor verduurzaming van bedrijventerreinen in Midden Limburg. Daarvan zei OML: we beginnen! Nu ligt er met het regionaal steunpunt een uitgebreide taak voor ons.” Vanessa vervolgt enthousiast: “OML is een goede partij om dat steunpunt uit te voeren, samen met partners in de regio, om partijen te verbinden en zaken samen te brengen. We zijn gemeenten overstijgend en onafhankelijk. We zien de vraag nu al groeien.”

“Met de betrokken gemeenten hebben we een klankbordgroep opgericht. We kijken samen welke rollen we als OML kunnen nemen en waar we nu al aan de slag zouden kunnen. Super om samen met aanjagers aan de slag te gaan. Partijen met ambities en drive. Daarbij kwamen al twee speerpunten naar voren:

 • vergroening van bedrijventerreinen;
 • energie.

Tegelijkertijd brengt dat voor de toekomst boeiende vraagstukken met zich mee: Moet je bijvoorbeeld nog wel autochtone planten blijven gebruiken? Of is met de klimaatverandering een exoot of uitheems plant of dier straks inheems? Hoe ga je hittestress tegen? Natuur én bedrijven, zo kan ’t ook.“

Wat staat er nog op de planning?
“Hoe mooi is het om een nulmeting te doen van bestaande bedrijventerreinen? Om echt aan de slag te gaan met samenwerking op gebied van energie, heb je uitgebreide informatie nodig. Dat je écht weet op welke tijden wie wat aan energie verbruikt. Niet per jaar, maar per kwartier. Wie weet wat bedrijven onderling kunnen uitwisselen of misschien wel op andere tijden produceren. Dat kun je alleen maar samendoen, door onderling te overleggen. Bij een nieuw bedrijventerrein kun je het vanaf het begin goed doen. Kijk maar eens naar Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. De uitdaging zit vooral in de bestaande bedrijventerreinen.”

Wat vraagt dat van bestaande bedrijventerreinen?
Vanessa is stellig over de eerste stap: “Een bedrijventerrein moet eerst georganiseerd zijn. Denk aan een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Parkmanagement of anders. Die goede organisatiegraad is cruciaal om bestaande bedrijventerreinen in zijn geheel succesvol te verduurzamen. Besef daarbij wel dat bedrijven verschillende snelheden hebben. Dat vraagt om bewustwording, aanjagen en samenwerking. Daar gaat het om. Voor de meeste bedrijven is duurzaamheid niet de core business. OML kan helpen.”

Wat is nog meer nodig?
“Denken vanuit de toekomst en leiderschap. Het gaat om willen én doen. Stappen zetten. OML pakt die rol als regionaal steunpunt en brengt partijen bij elkaar. Daar ligt ook de grootste kans: elkaar opzoeken en laten groeien. We gaan, sterker nog we zijn, gewoon aan de slag. Uiteindelijk vraagt het eerst om een investering, voordat je de winst kunt pakken. We zien nu al iets gebeuren: energie en enthousiasme. Dat brengt ook trots bij partijen met zich mee. Ook bij mij als mens en in mijn werk als Consultant Nieuwe Economie.”

“We hebben de ambitie om gezonde en duurzame bedrijventerreinen neer te zetten voor toekomstige generaties. Dat doen we als OML niet vóór je. We doen het samen mét je.”