"Gebiedsontwikkeling, een mooi vak'; OML-collega John Giesen aan het woord

"Gebiedsontwikkeling, een mooi vak'; OML-collega John Giesen aan het woord

John Giesen is sinds één jaar verbonden aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)  als Consultant Gebiedsontwikkeling. Met veel plezier vertelt John over zijn werkzaamheden bij OML en speciaal over het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark Zevenellen in Haelen (gemeente Leudal). “Een gebiedsontwikkeling kan een regio, stad of gemeente een grote economische en sociaal-maatschappelijke boost geven.  Mooi dat dat, juist ook met de kansen en uitdagingen die er zijn, mijn werk mag zijn!”, aldus John.

Leest u mee?

“Sinds een jaar mag ik bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg de rol van Consultant Gebiedsontwikkeling vervullen”, vertelt John gedreven. “Samen met een team van kundige en enthousiaste collega’s werken we aan diverse gebiedsontwikkelingen. Ons accent ligt op het vestigingsklimaat van het bedrijfsleven in Midden-Limburg en om daarmee de economische structuur, waaronder werkgelegenheid en ruimte om te ondernemen, te verbeteren. Daarbij hebben we oog voor economie én maatschappij. Eén van de meest in het oog springende ontwikkeling is het Zevenellen-terrein in Haelen. Deze voormalige locatie van twee elektriciteitscentrales is voor een deel in eigendom van OML. Een mooie voorbeeld om meer over mijn werk te vertellen. Daarvoor ga ik even terug in de tijd.” Waarom? Dat volgt zo.

Terug in de tijd
“In 2000 kocht OML de eerste gronden op Zevenellen. En ja, we zijn inmiddels in 2020. Het ontwikkelen van een gebied vergt veel werk en tijd”, vertelt John. “Denk maar eens aan de veelheid disciplines, partijen, belangen, procedures, vergunningen, bewustwording, geldstromen en meer die continu een rol spelen. Het is voor mij als consultant goed én nodig juist ook de geschiedenis te weten: ik borduur voort op het werk van anderen en waar het kan, maak ik het beter of scherper of pas ik aan op nieuwe regel- en wetgeving. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar haal de kennis op, daar waar hij is. En dan hebben we ook nog de snelheid van (technologische) veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Dan daar spelen we ook op in.“

Van biobased naar duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark
“Zo was Zevenellen, na veel jaren van plannen maken, vanaf 2015 als biobased bedrijventerrein in de markt gezet. Reden toendertijd voor de keuze van biobased was een reactie te geven op thema’s als duurzaamheid, verspilling en uitbuiting van de aarde, klimaatverandering en innovatie. Vanaf 2018 heeft OML de koers enigszins bijgesteld. Vanuit diverse geledingen o.a. vanuit de markt kregen we te horen dat ook een ander type bedrijf dan biobased een aandeel kan leveren in de bovengenoemde thema’s. Voor ons de reden om Zevenellen als Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen te gaan vermarkten.”

John  benadrukt daarbij nogmaals: “De centrale thema’s blijven overeind en daar waak ik over. Zo hebben we afgelopen jaar duurzaamheidssessies gehouden met eventuele kopers van percelen op Zevenellen. We hebben met elkaar de reststromen van de verschillende bedrijfsprocessen in beeld gebracht en gekeken waar bedrijven elkaar kunnen vinden. Het restproduct van de een kan een grondstof van de ander zijn. Dit hebben we gedaan voor benodigde energie, warmte en water en zoals gezegd restproducten of ‘afval’ uit de bedrijfsprocessen. Het blijkt dat er bedrijven zijn die warmte als restproduct hebben, terwijl de buurman fossiele brandstoffen verbruikt om warmte op te wekken. Deze toekomstige bedrijven willen we aan elkaar koppelen.”

‘Nee’ zeggen tegen bedrijven
“Dat brengt me bij een van onze uitdagingen: de puzzel te leggen welke bedrijven er nu daadwerkelijk ‘mogen’ kopen op Zevenellen. We willen een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark realiseren. Daarom zeggen we ook ‘nee’ tegen bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen, als ze daar niet aan voldoen.”

Meetlat komst bedrijven
“Met de komst van bedrijven hebben we nog een uitdaging, overigens ook meteen een grote uitdaging,  voor mijn werk te pakken”, vervolgt John. “Namelijk om er voor te zorgen dat de bedrijven die zich willen vestigen ook daadwerkelijk gevestigd kunnen worden. Hiervoor moeten vergunningen afgegeven worden en procedures worden doorlopen bij diverse overheden. Als toetssteen hebben we daarvoor onze visie op het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen, maar bovenal ook het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan voor het bedrijvenpark. Dat geeft aan welke verschillende vormen van bedrijvigheid zijn toegestaan. In ons geval tot maximaal milieucategorie 4.2. Het wordt misschien een beetje technisch, maar ik leg het graag helder uit. Ook dat hoort bij mijn werk.“

“De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zes milieucategorieën ontworpen. Hoe hoger de klasse, hoe intensiever de belasting van het milieu. In de laagste categorie zit bijvoorbeeld de woonfunctie. In de hoogste categorie olieraffinaderij of kerncentrale. Ter vergelijking: de energiecentrale die in het verleden actief was op het Zevenellen-terrein viel ook in categorie 5. Naast het bestemmingsplan zijn er nog diverse andere overheidsbesluiten, zoals het geurbeleid, die als meetlat voor ons dienen. Niet alleen voor ons als OML, maar ook voor de vestigers én de omgeving.”

Een goede buur …
“Daarmee komt een ander facet van mijn werk naar voren: we willen de omgeving (omwonenden en ondernemers) graag aangesloten houden. En je kunt je al direct voorstellen dat kaders vanuit normen en wetten en percepties en belevingen niet altijd gelijk op gaan. Luisteren en doorvragen naar dat wat er leeft en speelt zijn wezenlijk. Ook om te kijken of je elkaar echt goed begrijpt: wat bedoelt een ander en zit er misschien een gezamenlijk verlangen achter? En ja, daar hoort ook bij dat partijen over de uitvoering anders kunnen denken. De komst van het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is een feit. Waar we nog een weg samen hebben is hoe we (OML, vestigers én omwonenden) elkaar als buren te komende jaren weten te vinden.“

Sloop oude opslagtanks voor olie én géén olieverontreiniging
(bijschrift: De oude opslagtanks zijn gesloopt. De grond onder de tanks bleek schoon, er was geen sprake van olieverontreiniging. Bron: Resultaten onderzoek 19 jaar monitoring)
“Een mooi voorbeeld daarvan is de sloop van de oude opslagtanks op het bedrijventerrein. Daarmee vervulden we een wens van de Buggenumse inwoners. De sloop, begin 2018, was ook één van de meest zichtbare werkzaamheden. De tanks, waarin olie werd opgeslagen, bepaalden al bijna vijftig jaar het beeld. Gelukkig bleek de grond onder de tanks schoon en was er geen sprake van een olieverontreiniging. Een behoorlijke geruststelling,” aldus John.

Grondwaterkwaliteit
“Overigens, werd het grondwater op Zevenellen al vanaf 2000 gemonitord. Mede ook ingegeven door een deel van het terrein waarin zich vliegas bevindt. Voor die sanering zijn er eisen, die zijn vastgelegd in een BUS-melding. Ook daar moet je als gebiedsontwikkelaar op toezien. Met een finale stem vanuit de overheid op basis van onderzoeken. De Provincie Limburg beoordeelde in 2019 dat de grondwatermonitoring, die liep vanaf 2000,  kon stoppen met als reden: ‘het grondwater heeft al jaren dezelfde kwaliteit, het vliegas heeft geen invloed meer op de kwaliteit van het grondwater’. ” John vult graag aan: “We hebben aandacht voor economie én maatschappij. Een veilige en gezonde leef- én werkomgeving voor omwonenden en toekomstige werkgevers en werknemers, horen voor ons ook bij gebiedsontwikkeling.”

Groene hart
“ Zo heeft OML in 2019 samen met een ecoloog het groene hart van Zevenellen nieuw leven ingeblazen. De das heeft een nieuw huis gekregen. Voor de patrijs is, in overleg met lokale wildbeheerders, een veld ingezaaid met extra groen. Bomen zijn geplant zodat de vleermuizen beter hun weg over het terrein kunnen vinden. En de vissen hebben meer ruimte gekregen door ze te vangen en weer uit te zetten in onze haven. Een haven die ook kansen biedt voor potentiële bedrijven.”

Mijlpaal 2019 maakt uitgifte kavels mogelijk
“We staan nu aan de vooravond van de daadwerkelijke uitgifte van de kavels en daarmee de komst van bedrijven op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Stappen die mede mogelijk zijn door het contracteren van een aannemer. Dat vond ik één van de grootste mijlpalen in 2019. Samen met mijn collega’s hebben we dit gedaan op basis van een bouwteamovereenkomst. We hebben niet gezocht naar de goedkoopste aannemer, maar naar de aannemer die het best past bij OML, het project Zevenellen en de aspiraties die we met de locatie hebben. Dat bleek Strukton Civiel Zuid te zijn. Zij maakten het ontwerp voor de wegen en de openbare ruimte op het bedrijvenpark. Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Leudal. De ‘oude’ kabels en leidingen op terrein zijn in 2019 verlegd en de nieuwe worden aangelegd, waarna ook de wegen en openbare ruimte volgen. Zo kunnen we de kavels, waar volop interesse voor is, binnenkort ook echt uitgeven.”

Boost voor economie én maatschappij
Het is overduidelijk dat John met veel plezier over zijn werk vertelt. Logisch vindt hij. “Door onze gezamenlijke inspanningen levert OML een bijdrage aan de leefbaarheid voor zowel mens als dier en zorgen we indirect voor een beter milieu. En dat vanuit economische ontwikkelingen, geschikt voor extra arbeidsplaatsen in de regio. Ik zei in het begin al. Gebiedsontwikkeling is gewoon een mooi vak waarover nog veel meer te vertellen is: het kan een stad of gemeente echt een grote economische en sociaal-maatschappelijke boost geven.“

Wilt u meer weten over de taken en werkzaamheden van OML? Check de website www.oml.nl, bel met 0475-426242 of stuur een e-mail naar info@oml.nl. Wij horen graag van u!