Geur rondom Bedrijvenpark Zevenellen

Geur rondom Bedrijvenpark Zevenellen

Het aspect ‘geur’ is iets wat ons allemaal bezig houdt. Zowel gemeente, provincie, initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden schenken hier veel aandacht aan.

Recent getoonde tekening
De tekening en tabel die recent via o.a. social media zijn verspreid, gaan in op de maximale cumulatieve (alles bij elkaar opgetelde) geurconcentratie die in een meest negatieve situatie kan optreden. In de meest negatieve situatie zou het gehele bedrijvenpark worden ingevuld met bio-based activiteiten zonder enige vorm van beperking. Er zijn dus tekeningen verspreid met de meest extreme geurbelasting zonder geurbeleid. Zorgen worden geopperd over het verstoren van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving en soms zelfs tot ver daarbuiten. Zorgen mogen en moeten uitgesproken worden. Die geluiden lezende brengt het besef dat er een opgave bij de gemeente en bij OML en WBCZ ligt om nader contact te zoeken, te blijven luisteren en daarnaast ook de juiste informatie over het daadwerkelijke geurbeleid te delen én te herhalen. Wij zijn er van overtuigd dat dat vele zorgen wegneemt.

Hoe zit het nu?
Om hier duidelijkheid over te geven vindt u hier meer informatie over het gemeentelijke geurbeleid. Juist om het goede woon- en leefklimaat voor bewoners in woonkernen, bewoners in het buitengebied, scholen en kantoren rondom bedrijvenpark Zevenellen veilig te stellen is het geurbeleid Zevenellen opgesteld. De effecten daarvan zijn anders dan diverse berichten u willen laten geloven.

Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen
Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal het ‘Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen’ vastgesteld. Dit besluit is op 27 december 2018 in werking getreden. Het geurbeleid is één van de toetsingskaders voor verzoeken op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening. Dit betekent concreet dat de vergunning-verstrekker (gemeente Leudal + Provincie Limburg) de aanvraag wettelijk zal beoordelen op de geplande activiteiten en wat dit voor een mogelijke impact heeft op de omgeving. Hier wordt dus op getoetst, dit wordt nader beoordeeld en uiteindelijk uitgesproken. Als een onderneming de vergunning verkrijgt, wordt hier vervolgens op gehandhaafd en volgen mogelijk sancties als het bedrijf niet voldoet aan de vastgestelde wettelijke bepalingen.

Waarom is dit beleid vastgesteld? 
Uit een milieu effecten analyse van 2017 is gebleken dat het aspect geur, bij een volledige invulling van het Bedrijvenpark Zevenellen door bio-based activiteiten een forse impact op de omgeving kan hebben. Daarom is besloten een industrieel geurbeleid op te stellen. Hiermee kan het lokale woon- en leefklimaat in de kernen rondom Zevenellen worden veilig gesteld. Terwijl er daarnaast ontwikkelingen van bedrijven kunnen worden vergund. Want, stel je voor dat het volledige bedrijvenpark Zevenellen volgebouwd wordt met bio-based bedrijven. Stel dat hier vervolgens geen enkele maatregelen op waren genomen om deze activiteiten goed te stroomlijnen en dat er geen geur-beperkende technieken zouden worden toegepast. Stel dát….dan zouden de gevolgen voor de wijde omgeving inderdaad niet te overzien zijn. Juist daarom is het beleid opgesteld en in werking getreden. Hierin wordt wettelijk vastgelegd dat de gemeente Leudal vergunningaanvragen weigert als ze niet voldoen aan de gestelde wetgeving. Zo borgen we een goed werk-, woon- en leefklimaat voor directe én bredere omgeving

Volledig rapport
Wilt u de volledige rapporten milieu effecten rapportage en geurbeleid inzien, meldt u zich bij Annemarie van de Goor van OML – 0475-426242 / info@oml.nl