Januari nieuwsbrief Zevenellen van OML en WBCZ

Januari nieuwsbrief Zevenellen van OML en WBCZ

Inhoud van deze nieuwsbrief
Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. Andere eigenaren zijn Attero en Enexis.

Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen die er spelen. Ook (potentiële) nieuwvestigers komen aan het woord.  Alle partijen maken zich daarbij sterk voor een bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid voor de inwoners van Leudal en regio Midden-Limburg.

In deze nieuwsbrief:

  • Voorwoord Wethouder Piet Verlinden, gemeente Leudal
  • Klankbordgroep Zevenellen van start
  • Geur rondom Bedrijvenpark Zevenellen
  • Coöperatie 7LL
  • RWE: circulaire waterstofproductie op Chemelot en de relatie met Zevenellen
  • Virtual Reality Zevenellen
  • Drone beelden Zevenellen; foto’s én film
  • Bouwapp

 

Voorwoord Wethouder Piet Verlinden, Gemeente Leudal
Beste lezers van deze nieuwsbrief,

Bedrijvenpark Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken en werkgelegenheid te verbeteren voor Leudal en Midden-Limburg. In een duurzame omgeving voor toekomstige werknemers én omwonenden. Iets waar ik als portefeuillehouder Economische Ontwikkeling, Milieu en Bedrijvenpark Zevenellen alleen maar achter kan staan.

Duurzaamste gemeente
Dat deze duurzame ambities samengaan met de meest uiteenlopende bedrijven, waaronder leveranciers van duurzame energie, past in de ambitie van de gemeente Leudal. De ambitie om de duurzaamste gemeente van Midden-Limburg te zijn en te blijven. Dit maken we waar door grote stappen te maken op het gebied van hernieuwbare energie en door extra veel aandacht te schenken aan circulariteit bij het aantrekken van bedrijven.

Aandacht voor ondernemers en omgeving
Binnen die ambitie besteden we extra veel aandacht aan circulariteit. Enerzijds willen we ondernemers volop de kans geven om duurzame ambities waar te maken. Anderzijds stellen we ook extra eisen en zorgen we ervoor dat er veel aandacht gaat naar het borgen van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van Zevenellen. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ), de grondeigenaren op Zevenellen, kijken kritisch naar bedrijven die er zich willen vestigen: wat willen ze, wat is hun impact, is Zevenellen de meest geschikte locatie voor dit bedrijf, voldoen ze aan de eisen van duurzaamheid en nog meer? De grondeigenaren gaan niet over één nacht ijs. Ze maken een zorgvuldige afweging voordat ze ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen bedrijven die geïnteresseerd zijn in een kavel op Zevenellen. Het eerste kavel op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen van OML is eind 2020 verkocht. Er volgen er ongetwijfeld nog meer dit jaar.

Goede afspraken
En dat brengt me bij iets anders: goede afspraken. Natuurlijk moeten bedrijven eerst allerlei vergunningenprocedures doorlopen voordat ze zich daadwerkelijk kunnen vestigen op Zevenellen.
Bevoegd gezag (gemeente, provincie) toetst vergunningaanvragen aan de gebruikelijke onderdelen. Denk daarbij o.a. aan het bestemmingsplan, de vastgelegde eisen over geluid en het industrieel geurbeleid Zevenellen. De gemeente Leudal is één van de weinige gemeenten in Nederland met een dergelijk geurbeleid. Juist om een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden veilig te stellen.

Met gedeputeerden Housmans en Burlet van de Provincie Limburg ga ik het gesprek aan om goede afspraken te maken en vast te leggen: over metingen, controles en handhaving van de bedrijvigheid die op Zevenellen gaat plaatsvinden. Er zijn veel positieve voorbeelden in Nederland waaruit blijkt dat een bedrijvenpark als Zevenellen geen overlast veroorzaakt voor omwonenden. Zo gaan we dat ook doen met Zevenellen.

Nieuw jaar
U vraagt zich misschien af wat het nieuwe jaar in petto heeft voor Bedrijvenpark Zevenellen? OML is de partij die in gesprek is en gaat met potentiële bedrijven voor Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. World Biobased Centre Zevenellen gaat als grondeigenaar over het andere deel van Zevenellen.  Zij zetten zich, samen met ons, in om de ambitie van de gemeente Leudal te realiseren. En daar horen, net zoals in 2020, ook gesprekken met het Leudals gemeentebestuur,  omwonenden, belangengroepen en overige geïnteresseerden bij.  1-op-1, in de klankbordgroep die onlangs is gestart of via andere wegen. Met de interesse vanuit diverse bedrijven, voorzie ik dat 2021 een jaar wordt van nog meer gesprekken, om te luisteren wat er leeft en speelt en waar nodig te zoeken naar oplossingen voor vraagstukken, en het delen van informatie met diverse belanghebbenden en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is een goed middel om u mee te nemen in allerlei ontwikkelingen op Zevenellen.

Met Bedrijvenpark Zevenellen bouwen we samen aan een duurzame toekomst.

Met vriendelijke groet,

Piet Verlinden
Wethouder gemeente Leudal
Dhr. Piet Verlinden, Wethouder gemeente Leudal

 

Klankbordgroep Zevenellen van start
Vele positieve reacties op oproep deelname
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) is verheugd over de positieve reacties omtrent de vorming van de klankbordgroep Zevenellen voor Bedrijvenpark Zevenellen. “De klankbordgroep bestaat uit een divers gezelschap. Van dorpsraden tot vertegenwoordiging vanuit recreatie & toerisme, van omwonenden tot flora en fauna”, aldus Hans Coppus, directeur OML. “Samen op zoek naar de best mogelijke oplossingen voor diverse vraagstukken die zich aandienen”.

Tijdens de eerste vergadering eind vorig jaar, die vooral in het teken stond van onderlinge kennismaking, sloten vanuit diverse geledingen vertegenwoordigers aan. De volgende personen en vertegenwoordigers hebben inmiddels aangegeven deel te nemen in de klankbordgroep Zevenellen: Klik hier voor het volledige artikel
Klankbordgroep Zevenellen van start

 

Geur rondom Bedrijvenpark Zevenellen
Het aspect ‘geur’ is iets wat ons allemaal bezig houdt. Zowel gemeente, provincie, initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden schenken hier veel aandacht aan.

Recent getoonde tekening
De tekening en tabel die recent via o.a. social media zijn verspreid, gaan in op de maximale cumulatieve (alles bij elkaar opgetelde) geurconcentratie die in een meest negatieve situatie kan optreden. In de meest negatieve situatie zou het gehele bedrijvenpark worden ingevuld met bio-based activiteiten zonder enige vorm van beperking. Er zijn dus tekeningen verspreid met de meest extreme geurbelasting zonder geurbeleid. Zorgen worden geopperd over het verstoren van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving en soms zelfs tot ver daarbuiten. Zorgen mogen en moeten uitgesproken worden. Die geluiden lezende brengt het besef dat er een opgave bij de gemeente en bij OML ligt om nader contact te zoeken, te blijven luisteren en daarnaast ook de juiste informatie over het daadwerkelijke geurbeleid te delen én te herhalen. Wij zijn er van overtuigd dat dat vele zorgen wegneemt.

Hoe zit het nu? Klik hier voor het artikel 

Geurapparatuur

 

Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft aan zes varkenshouders uit Leudal en Nederweert een kavel verkocht met een oppervlakte van ca. 13.500 m2. De zes agrariërs hebben samen de coöperatie 7-LL opgericht.
Coöperatie 7-LL bouwt een mestverwerkende installatie op bedrijvenpark Zevenellen in Haelen – Gemeente Leudal.

In december 2020 is de akte notareel verleden. Zodra alle vergunningen onherroepelijk zijn starten de bouwwerkzaamheden. De opslag van de varkensmest vindt plaats in silo’s. De installatie op Zevenellen behelst een hal van circa twintig bij vijftig meter waarbinnen de mest, in een geheel gesloten systeem, wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. Daarna volgt verwerking tot onder andere mestkorrels als bodemverbeteraar. Met het plan is een investering van 3,5 miljoen euro gemoeid en verschaft werkgelegenheid aan ca. 10 personen.

Voor vragen over Coöperatie 7-LL kunt u zich richten tot Hans Corsten.
Locatie Coöperatie 7-LL op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

 

RWE: circulaire waterstofproductie op Chemelot en de relatie met Zevenellen 

Momenteel voert OML gesprekken met RWE over een mogelijke vestiging op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in aansluiting op de ontwikkeling op Chemelot. RWE heeft plannen om, met minimale overlast, in een gesloten systeem en overdekt, van onder andere Limburgse reststromen grondstoffen te maken. Deze grondstoffen dienen voor circulaire waterstof productie die op Chemelot worden gebruikt door afnemers om daarmee een flinke CO2 reductie te realiseren.

OML heeft nog geen overeenkomst met RWE, maar in november 2020 publiceert RWE een bericht over het project op haar website. Klik hier voor het volledige persbericht. 
RWE: Project Furec

 

Virtual Reality Zevenellen
Het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is in oprichting. Momenteel vinden de grondwerkzaamheden plaats voor het bouwrijp maken van het terrein. De eerste kavel is eind 2020 verkocht. Vanaf 2021 worden de overige kavels bouwrijp gemaakt.

Momenteel is er dus nog niet zoveel te zien. De meeste werkzaamheden vinden zelfs onder de grond plaats. Dat maakt het moeilijk om in te kunnen schatten wat er gaat gebeuren. Daarnaast is het lastig om een idee te krijgen van de omvang van het terrein. Denk daarbij ook aan de wegenstructuur, de panden, de groene long. Hoe dat er in realiteit uitziet is bijna niet voor te stellen.

En daar is iets op gevonden: Virtual Reality!

Virtual Reality is een computertechniek waarbij een compleet andere werkelijkheid lwordt ervaren. Daarom heeft OML een virtual reality gemaakt van het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal. Door middel van de beelden krijg je een realistischer beeld van het terrein. Waar komen de bedrijfspanden? Hoe ligt het ten opzichte van elkaar? De Virtual Reality geeft een mooie indruk zodat u weet wat er kan gaan komen en u meer beleving krijgt als u interesse heeft in een kavel.

Wij nodigen u van harte uit om onze Virtual Reality Zevenellen te ontdekken. Gaat u mee? Probeer alle knoppen en standen en ervaar de diverse mogelijkheden van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen over land en vanuit de lucht. Wij wensen u veel plezier. Klik hier voor de Virtual Reality!

Virtual Reality Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

 

Dronebeelden Zevenellen – Foto’s en Film 

Onlangs heeft OML aan LimburgDrone – René Schepers – de opdracht gegeven om dronefoto’s te maken van het bedrijvenpark Zevenellen. Juist nu er zoveel werkzaamheden plaatsvinden voor het bouwrijp maken van de grond, is dit een interessant project om te volgen vanuit de lucht. Er komen prachtige foto’s uit die een goed beeld geven van de huidige situatie én van de omgeving.

Naast de foto’s wordt er ook maandelijks een dronefilm gemaakt. Perfect om een nog mooier beeld te krijgen. Klik hier voor de film! 
  Dronebeelden van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

 

Verder bouwrijp maken terrein – BouwApp brengt u snel op de hoogte

De komende tijd maakt Strukton het terrein verder bouwrijp, zodat bedrijven zich straks kunnen vestigen op Zevenellen. Met de BouwApp, die goed toegankelijk is, blijft u op de hoogte van allerlei projectontwikkelingen, eventuele aankomende hinder en de vooruitgang op Zevenellen. Via een aantrekkelijke tijdlijn met foto’s, video’s en documenten. Daarnaast kunt u zelf ook snel iets melden via de BouwApp.
Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). Ga naar ‘Projecten’. Zoek op ‘Zevenellen’. Selecteer project. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’ en u blijft eenvoudig op de hoogte.
Bouwapp

 

INTERESSE IN EEN KAVEL?
Heeft u interesse in een kavel op Zevenellen of  één van de andere bedrijventerreinen van OML? Neem contact op met Jeroen Bertjens, 06-10809106 of stuur een mail.

Heeft u interesse in een kavel op het terrein van WBCZ? Neem contact op met Jan Janssen, 06-53842161 of stuur een mail.
OML BV
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij wordt gekeken naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML. Daarnaast wordt rekening gehouden met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de prijs, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven.

WBCZ
WBCZ is een initiatief van de agribusiness bedrijven Schippers en Van Asten Group. Het WBCZ-deel bevindt zich op de plek waar voorheen de Nuon-centrale stond op het Zevenellen-terrein.
Naast biobased zijn er op het WBCZ-terrein ook logistieke en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het is een bedrijventerrein met een focus op het verwerken van gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelen industrie, voor de productie van energie, water en grondstoffen. Hiermee levert WBC Zevenellen een bijdrage aan een duurzame wereld en economische kansen voor Midden-Limburg. Het past ook bij deze agrarisch georiënteerde regio

NIEUWSBRIEF
U ontvangt onze nieuwsbrief automatisch en kosteloos in uw mailbox door u hier aan te melden.