Koers voor 2022 – 2026
Nieuw ondernemingsplan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg

‘Flexibiliteit en Verbinding’,  is de titel van het ondernemingsplan van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) voor de periode 2022-2026. Flexibiliteit en verbinding vormen, in OML’s huidig én toekomstig handelen, een groot goed om bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg. Daarbij hoort ook het streven naar verbetering van de leefbaarheid. “Onze toegevoegde waarde zit in het creëren van een goed vestingsklimaat voor bedrijven én hun omgeving”, deelt Hans Coppus, directeur OML. “Die ambitie hebben we in ons nieuwe ondernemingsplan vertaald in strategische opgaven voor de komende jaren”.

De dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid zijn voor (de omgeving van) iedere organisatie alleen maar toegenomen. Flexibiliteit en verbinding zijn wezenlijk om toekomstgericht te kunnen handelen en aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen in de (eu)regio, provincie Limburg en brede maatschappelijke ontwikkelingen. Om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te handelen. Om kansen te benutten en af te stemmen op ontwikkelingen in de omgeving. Om zo in te kunnen spelen op behoeften binnen ondernemingen, overheden én maatschappij. OML’s  missie, visie en kerntaken vormen in dat alles haar kapstok.

Basisprincipes
OML’s dienstverlening stoelt daarbij op de volgende basisprincipes:

  • regio-denken boven gemeentelijk denken;
  • balans maatschappelijk ondernemen en renderend investeren;
  • zelfstandig opereren binnen kaders.

Het belang van de regio staat voorop, ook bij de vijf deelnemende Midden-Limburgse gemeenten: Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Het juiste bedrijf moet immers op de juiste plek gevestigd kunnen worden. Dat staat los van gemeentegrenzen. Daarnaast zoekt OML de balans tussen maatschappelijk ondernemen en renderend investeren. Denk daarbij onder meer aan duurzaamheid, efficiënt gebruik van ruimte, goede landschappelijke inpassing en een gezonde leefomgeving.

Strategische opgaven
“De zoektocht naar de beste bedrijfslocatie vraagt om zorgvuldig, toekomstbestendig omgaan met de schaarse gronden en dat er tegelijkertijd ruimte is en blijft om te ondernemen”, aldus Hans. Dat maakt één van de strategische opgaven voor OML ook direct helder, namelijk de (her)ontwikkeling en revitalisering van (werk)locaties op een duurzame en circulaire manier. Daarbij zoekt OML de synergie  tussen bedrijven en werklocaties, met het belang van de regio voorop. De balans moet goed zijn: werken, shoppen, leren, wonen én recreëren. “Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar bestaande, oude bedrijventerreinen. Herstructurering en revitalisering daarvan leidt tot positieve effecten op economisch-, sociaal- en milieuvlak.”

Een andere strategische opgave betreft het meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik. Hierbij is met name aandacht voor lokaal en regionaal midden- en kleinbedrijf en nieuwe ontwikkelingen die daarop zijn gericht.

Daarnaast werkt OML continu aan verdieping van de samenwerking op alle niveaus in haar netwerk: van overheid tot ondernemers, van maatschappij tot onderwijs. Van ondernemersnetwerken tot kenniswerken, van bestuurlijke netwerken tot netwerken van financiers, investeerders en subsidieverstrekkers. Lokaal, (eu)regionaal, nationaal en internationaal. OML hecht aan verbinding.

Het nieuwe ondernemingsplan geeft een duidelijk kader waarbinnen OML flexibel en verbindend kan opereren. Hans: “Zo geven we als OML, ondernemers, letterlijk en figuurlijk, de ruimte.”

Download
‘Flexibiliteit en verbinding’ – Ondernemingsplan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV 2022-2026