Nieuwsbrief Zevenellen - april 2022

Nieuwsbrief Zevenellen - april 2022

Inhoud van deze nieuwsbrief

Bedrijvenpark Zevenellen staat aan het begin van een nieuwe fase met de daadwerkelijke komst van diverse ondernemers. Daarmee worden zaken steeds concreter en daarmee ook duidelijker wat het betekent voor het bedrijvenpark én de omgeving. Dat varieert van geluid tijdens bouwactiviteiten tot werk voor mensen. Van ruimte voor bedrijven tot meer verkeer. Van inkomsten door hotelovernachtingen vanuit toekomstige werknemers tot een wandeling in de ‘groene long’ van Zevenellen. De contouren van de eerste nieuwvestigers zijn inmiddels zichtbaar.

Wij nemen u graag mee in de diverse ontwikkelingen. Daarbij komen diverse partijen aan het woord: nieuwvestigers, het lokale faunabeheer, de ontwerper van het groen, leden van de klankbordgroep, OML, de gemeente Leudal, omwonenden en meer.

In deze nieuwsbrief:

 • Bedrijvenpark Zevenellen in het kort
 • Even terug in de tijd
 • “Voor- en nadelen voor omwonenden”
 • Wie bepaalt welk bedrijf er mag komen?
 • Maak kennis met (potentiële) nieuwvestigers
   • Dimass “Van vijftien locaties naar alles onder één dak”
   • Over Jan Verhoeven Metaalrecycling
   • Coöperatie 7-LL: samen werken aan duurzaam kringloopsysteem
   • Over Hendrickx Horn
   • BA Green Fuels: dienstverlener voor op- en overslag
   • Optie RWE: afval inpandig sorteren, verkleinen en verwerken tot pellets
   • Vestjens Stroverwerking: Bedrijfsverplaatsing voor groei
 • Klankbordgroep Zevenellen
 • “Niet het beste in, maar het beste voor de wereld”
 • “Groene inrichting uniek voor een bedrijventerrein”
 • “Circulair omgaan met grondstromen op eigen terrein”
 • Sloop voormalige PLEM-gebouw
 • Samenspel tegen verdroging
 • Rotondes voor betere bereikbaarheid

 

Bedrijvenpark Zevenellen in het kort
Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. Andere eigenaren zijn Attero en Enexis. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven).

Hans Coppus, directeur OML: “Als OML bieden wij op ons deel van het bedrijvenpark ruimte aan bedrijven met activiteiten zoals circulair en biobased ondernemen, maakindustrie, havengebonden activiteiten en op- en overslag. Daarbij is juist ook het lokaal en regionaal midden- en klein bedrijf welkom. Wij maken ons daarbij sterk voor bijdragen aan de economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid voor de inwoners van Leudal en regio Midden-Limburg.“
Overzichtsfoto Zevenellen

 

Even terug in de tijd
Het bedrijvenpark Zevenellen wordt ontwikkeld op de locatie van de voormalige Maascentrale (elektriciteitscentrale van de PLEM) en de Willem-Alexander Centrale (de eerste kolenvergassingscentrale ter wereld). De Maascentrale was bijna vijftig jaar actief, tot eind jaren negentig. De Willem-Alexander Centrale van begin jaren negentig tot 2013. Deze twee centrales markeren het industriële begin van het huidige Zevenellen-terrein en de daarmee gepaard gaande economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn.
Afbeelding van de vroegere PLEM

 

“Voor- en nadelen voor omwonenden”
“Zouden jullie de voor- en nadelen voor de omwonenden op een rij kunnen zetten? Nadeel onder andere overlast verkeer, andere nadelen? Maar ook wat krijgen we ervoor terug.” Zo luidde de vraag van Esther tijdens een bijeenkomst voor geïnteresseerden. “Daar vertellen we graag meer over,” geeft Hans Coppus, directeur OML, aan. “Alhoewel, wat iemand als nadeel, voordeel of overlast ervaart, is heel persoonlijk. Dat merken we zelfs bij omwonenden.”

Lees verder over wat er leeft en speelt:

 • Informatie met elkaar blijven delen
 • Effecten, meerwaarde en realiteitszin
 • Meer verkeer
 • Geluid en geur
 • Groen, recreëren op een bedrijvenpark
 • Wat krijgt de omgeving ervoor terug?

Lees hier verder!  

Heeft u vragen, zorgen, suggesties? Wij horen graag van u. Neem gerust  contact met ons op via 0475-426242 of stuur een mail naar info@oml.nl.
Afbeelding van de recreatieve zone op Zevenellen

 

Wie en wat bepalen welk bedrijf er mag komen?  
We horen en lezen diverse reacties over de komst van (mogelijke) bedrijven naar Zevenellen. Die reacties laten geen misverstanden over zorgen die er leven. Zorgen die ons ook via de klankbordgroep ter ore komen. Onder andere over geluid, geur en verkeer. Zorgen waarvoor we alle begrip hebben. Die zaken raken nu eenmaal iemands woon- en leefgenot.
Hans Coppus: “Daarbij is het ook goed, en tegeliijkertijd misschien ook confronterend of frustrerend voor sommigen, om met elkaar te weten wat het (wettelijk) kader is, wie en wat bepalen welk bedrijf er mag komen. Dat is voor OML en World Biobased Centre Zevenellen mede het vertrekpunt voor onze activiteiten en de gesprekken die we met de omgeving en andere stakeholders voeren.”

Wat: keuze bedrijventerrein al gemaakt
De keuze voor Zevenellen als bedrijventerrein is al vele jaren geleden gemaakt. In 2013 heeft de gemeenteraad van Leudal het bestemmingsplan aangenomen voor het industrieterrein Haelen, waaronder Zevenellen. Dat bestemmingsplan geeft aan wat er met bepaalde ruimte mag gebeuren en bepaalt daarmee welke bedrijven op Zevenellen gevestigd mogen worden. Voor Zevenellen zijn dat bedrijven tot en met milieucategorie 5.2. Deze milieucategorie zegt iets over de belasting van het milieu: hoe hoger de klasse, hoe intensiever de belasting van het milieu. De gemeente heeft ook de keuze gemaakt om bio-based bedrijven toe te laten op Zevenellen. Dat kunnen dus ook bedrijven zijn die mest of afval verwerken. OML wil haar kavels op Bedrijvenpark Zevenellen uitgeven aan bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 (zie ook Bidboek Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen). WBCZ heeft enkele terreinen in de milieucategorie 5.2.
Naast de milieucategorie kent het bestemmingsplan een zogenaamde zonering: bedrijven kunnen niet zomaar naast een gevoelige functie, zoals een woning, gerealiseerd worden. Zonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Bedrijven met een hogere milieucategorie komen in het midden van het terrein. Bedrijven met een lagere milieucategorie,, zoals DIMASS, komen aan de randen van het bedrijvenpark om de invloed op de omgeving te beperken. Juist ook omdat we oog hebben voor de leefbaarheid.

Dat bestemmingsplan is voor OML en Word Biobased Centre Zevenellen een belangrijke kapstok bij de verkoop van kavels op Zevenellen aan bedrijven.

Wie zijn de partijen die bepalen welke bedrijven er komen?
Grofweg zijn dat de volgende partijen, die beslissen:

 • Ondernemer
 • OML en World Biobased Center Zevenellen (WBCZ)
 • Gemeente Leudal
 • Provincie Limburg

We nemen je graag mee, wie welke rol heeft en hoe ze dat doen. Dit is los van het meedenken van andere belanghebbenden, waaronder de klankbordgroep en omwonenden, of rechtspraak. Dat komt op diverse andere plekken in deze nieuwsbrief terug.
Klik op deze link om meer te lezen. 

 

Maak kennis met de (potentiële) nieuwvestigers
Inmiddels hebben de volgende bedrijven grond gekocht op Bedrijvenpark Zevenellen:

 • Dimass Group (lokaal bedrijf)
 • Jan Verhoeven Beheer BV (lokaal bedrijf)
 • Coöperatie 7-LL (regionaal bedrijf)
 • Hendrickx Horn (lokaal bedrijf)
 • BA Green Fuels (regionaal bedrijf)

Daarnaast zijn er twee bedrijven met een zogenaamde optie op Zevenellen. Dat wil zeggen: ze hebben grond gereserveerd , maar het is nog niet 100% zeker dat ze zich gaan vestigen. De daadwerkelijke beslissing volgt op een later moment:

 • RWE
 • Vestjens Stroverwerking

Mogelijke uitbreiding Clayre & Eef
Al vele jaren is de Factory Outlet van familiebedrijf Clayre & Eef, groothandel in woontextiel- en woonaccessoires, gehuisvest aan de Roermondseweg in Haelen. OML en Clayre & Eef bekijken momenteel de opties voor uitbreiding voor opslag achter de huidige boerderij aan de Roermondseweg. Hiermee ligt een kans om dit bedrijf en de werkgelegenheid in onze regio te behouden.

Circa 15 bedrijven op het terrein van OML 
De vraag naar kavels is groter dan het aanbod. OML verwacht de volledige gronden, ongeveer 48 hectare (inclusief haven) te kunnen verkopen aan circa 15 bedrijven. Hierbij kan een resultaat van tussen 400 en 750 directe arbeidsplaatsen ontstaan. Behalve deze rechtstreekse arbeidsplaatsen vindt er ook een gunstige ontwikkeling plaats op indirecte werkgelegenheid in de gemeente Leudal. Denk hierbij aan de inzet van schoonmaakpersoneel, beveiliging, onderhoud, horeca et cetera.
Op het terrein van WBCZ zijn enkele bedrijven voorzien, naar schatting 5. Maar dit proces loopt momenteel nog. Hierover later meer.

 

Dimass “Van vijftien locaties naar alles onder één dak”
Dimass betrok acht jaar geleden haar huidige pand in Haelen op Bedrijventerrein Windmolenbos. Daar dachten eigenaren Karien en Peter Walraven voorlopig goed te zitten. Maar binnen een half jaar groeide het fulfilmentbedrijf uit zijn jas. Hoe kwamen zij uiteindelijk bij hun keuze voor Zevenellen, aan de overkant van de straat?

Klik hier voor het volledige artikel 
De nieuwe locatie van Dimass op Bedrijvenpark Zevenellen, pand in aanbouw

 

Over Jan Verhoeven Metaalrecycling
Jan Verhoeven Recycling is een lokale ondernemer, reeds gevestigd in Haelen. Jan Verhoeven is sinds 1993 actief in de wereld van inkoop van ijzer en gemengde metalen. Daartoe behoren ook werkzaamheden als containerplaatsing voor het verzamelen van ijzers en metalen en transport naar eindverwerkers voor recycling. Zowel voor particulieren als bedrijven in Nederland, België en Duitsland.
Met de uitbreiding van zijn metaalrecyclingactiviteiten op Zevenellen maakt hij zijn bedrijf toekomstbestendig. Er komt een geheel nieuwe bedrijfsvoering met onder andere een weegbrugkantoor, twee weegbruggen en een loods. Voor de realisatie van de opslagvakken en de erfafscheiding krijgt de locatie diverse muren bestaande uit betonnen systeemblokken. Er komt een opstalplaats voor containers en een bovengrondse opslag. Op de nieuwe locatie is werk voor zo’n twintigtal werknemers.

In 2021 zijn de bouwactiviteiten gestart: de storting van een betonnen vloer en stapeling van betonblokken tot een hoogte van 1.60 meter en diverse containers (zie afbeelding). Om eventuele geluidsoverlast voor de omgeving te beperken en om zijn bedrijvigheid aan het zicht te onttrekken, wilde Verhoeven oorspronkelijk een muur van zo’n zes meter hoog langs het spoor bouwen. Omwonenden hebben te kennen geven dat deze muur juist het uitzicht vanuit hun tuinen belemmert. Daarnaast is er vrees dat de hoge muur juist het geluid van de voorbij rijdende treinen weerkaatst richting de woningen in Buggenum. Verhoeven heeft aangegeven dat als de mensen de muur niet willen, dat het wat hem betreft ook goed is.
De gemeente Leudal heeft de bouwwerkzaamheden echter al geruime tijd stilgelegd. Liesbeth Ponsen, projectleider gemeente Leudal: “Jan Verhoeven Recycling beschikte niet over de benodigde vergunningen die vereist zijn voor de werkzaamheden. Daarop zijn we gaan handhaven en ligt nu alles stil op dat terrein.” Momenteel vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de ingediende stukken en zijn aanvullende gegevens opgevraagd. Afhankelijk van de uitkomsten krijgen de werkzaamheden een vervolg. Met mede aandacht voor de uitstraling.
Meer informatie: Jan Verhoeven Beheer BV.
Locatie Jan Verhoeven Metaalrecycling

 

Coöperatie 7-LL: samen werken aan duurzaam kringloopsysteem
Coöperatie 7-LL was eind 2020 de eerste nieuwvestiger die een kavel kocht op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. De Coöperatie bestaat uit zes agrariërs uit de gemeenten Leudal en Nederweert. Zij willen een mestverwerkende installatie bouwen op Zevenellen.
Hans Corsten, woordvoerder van de Coöperatie 7-LL: “De leden van de Coöperatie zijn van het besef doordrongen dat een overstap naar een meer duurzaam kringloopsysteem uitsluitend gezamenlijk kan. De markt vraagt naar biobased (hernieuwbaarheid), cruciaal voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame producten. De op Zevenellen beoogde ketenbenadering maakt het mogelijk om met de groep Midden-Limburgse ondernemers en andere ondernemers op Zevenellen aan een gezamenlijke uitdaging te werken. Eenieder werkt aan zijn eigen businesscase en gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling van een duurzaam kringloopsysteem.”

Geheel gesloten systeem
“De opslag van de varkensmest vindt plaats in silo’s. De installatie op Zevenellen behelst een hal van circa twintig bij vijftig meter waarbinnen de mest, in een geheel gesloten systeem, wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. Daarna volgt verwerking tot onder andere mestkorrels als bodemverbeteraar. Met het plan is een investering van 3,5 miljoen euro gemoeid en verschaft directe werkgelegenheid aan circa 10 personen”, aldus Hans Corsten.

Lopende procedures
De coöperatie is nog in afwachting van lopende procedures. Vanuit de Dorpsraad Buggenum en een tiental inwoners uit Buggenum was beroep ingesteld tegen de verleende vergunningen onder andere met de door hen verwachte geuroverlast en slechtere leefomgeving. Eind januari 2022 verklaarde de rechtbank de ingediende beroepen ongegrond. Inmiddels is er een bezwaar ingediend op de uitspraak.
De locatie van Coöperatie 7-LL (rechts van het groen, direct op de voorgrond) op Bedrijvenpark Zevenellen

 

Over Hendrickx Horn
Hendrickx Horn, een lokaal grondverzetbedrijf, heeft een kavel gekocht op World Biobased Centre Zevenellen. Mandy Hendrickx, mede-eigenaar: “Hiermee kunnen we onze activiteiten uitbreiden in de nabijheid van onze hoofdvestiging aan de rand van het dorp Horn. Wij zijn een lokale aannemer van cultuur- en civieltechnische grondwerken en bodemsaneringen. We opereren in de regio Noord- en Midden-Limburg. Het kavel op het WBCZ-terrein is bedoeld voor opslag van grond. Dat betreft ook grond die van elders afkomstig is. De vrachtbewegingen die daarmee gepaard gaan, vinden doordeweeks plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur. De ervaring is dat de vrachtbewegingen meestal rond 17.00 uur stoppen.”
Lees hier meer over Hendrickx Horn 
Grondverzet werkzaamheden op Bedrijvenpark Zevenellen

 

BA Green Fuels: dienstverlener voor op- en overslag  
“BA Green Fuels is een familiebedrijf uit Wanroij”, vertelt Jan Aben, mede-eigenaar. “Al sinds 1960 zijn we actief in de agrarische sector. Van oorsprong is het een veehouderij, maar sinds 2003 ook gespecialiseerd in de productie van duurzame energie. Ik heb het bedrijf samen met mijn broer van mijn vader overgenomen. In 2021 is de derde generatie toegetreden met neef Rik van de Berg. Sindsdien is de naam omgezet naar BA Green Fuels (Berg en Aben).”
BA Green Fuels is de tweede vestiger op het Zevenellen-deel van World Biobased Center Zevenellen (WBCZ). “Wij zien toekomst in tankterminals voor op- en overslag en biogrondstoffen, zeker op deze nieuwe locatie aan de haven.”
Lees hier meer over BA Green Fuels
Jan Aben – BA Green Fuels

 

Optie RWE: afval inpandig sorteren, verkleinen en verwerken tot pellets  
“RWE is voornemens project FUREC te realiseren”, vertelt Denis Aarssen, Business Development Manager bij RWE. “Hiervoor zijn installaties gepland op zowel Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen als op het Chemelot terrein in Sittard-Geleen. Het project beoogt gemeentelijk afval, dat nu nog wordt aangeboden ter verbranding of stort, volledig te recyclen naar nieuwe grondstoffen. Er blijft door FUREC uiteindelijk geen reststroom over die moet worden verbrand of gestort. Belangrijke producten van FUREC zijn circulaire en groene waterstof. De waterstof wordt volledig geleverd aan naast gelegen fabrieken op het Chemelot terrein en verdringt zo ‘grijze’ waterstof, die nu nog wordt geproduceerd uit aardgas. Op deze manier wordt door project FUREC het aardgasverbruik op de Chemelot locatie jaarlijks verlaagd met meer dan 200 miljoen kuub.”

Op Zevenellen
Denis: “Op de locatie Zevenellen in Haelen willen we eerst het afval innemen, bij voorkeur uit Limburg en omgeving: circa 700.000 ton gemengd gemeentelijk restafval. Dit is zo’n 10% van de totale hoeveelheid gemeentelijk afval die in Nederland jaarlijks wordt aangeboden aan afvalverbrandingsinstallaties. In de voorgenomen installatie op Zevenellen vindt inpandig sortering, verkleining en verwerking tot korrels of pellets plaats. Hiervoor hebben we op Zevenellen een optie genomen op een aantal hectaren grond, direct aan de haven. Via schip en vrachtauto vervoeren we de pellets naar Chemelot om daar tot waterstof te verwerken.”

Stappen
“Momenteel werken we vanuit RWE verder aan de ontwikkeling van FUREC”, vervolgt Denis. “We zijn begonnen met het voorbereiden van de nodige vergunningsprocedures. RWE streeft ernaar in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen. Na een positief besluit op zowel investeringen als procedures, kan de daadwerkelijke realisatie starten. We verwachten dat we in 2026 op Zevenellen in bedrijf gaan.“
Klik hier voor meer informatie over Furec 

 

Vestjens Stroverwerking: Bedrijfsverplaatsing voor groei 
Vestjens Stroverwerking is momenteel gevestigd op Bedrijventerrein Windmolenbos in Haelen. Zij hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van stroverwerking voor diervoeder en strooisel-doeleinden. Ze behoren tot een van de meest toonaangevende stroverwerkende bedrijven. Zij hebben een optie genomen op twee kavels op Zevenellen. Met oog op groei overwegen zij hun bedrijf te verplaatsen. Daarmee ontstaat op Windmolenbos ruimte voor andere bedrijven. De optie loopt tot 2023.

 

Klankbordgroep Zevenellen 
De klankbordgroep Zevenellen bestaat inmiddels ruim een jaar. Hieraan namen enkele buurtbewoners, de Dorpsraad Haelen, Dorpsraad Horn, Studiegroep Leudal, Natuur en Milieufederatie Limburg, het lokale Faunabeheer, OML, World Biobased Centre Zevenellen en de Gemeente Leudal deel. Begin dit jaar keken we samen terug op het eerste jaar: wat ging er goed, wat kan er beter en wat vraagt extra aandacht de komende tijd. Met als grootste gemene deler voor die terugblik: positiviteit.

Dat maakte voor ons de verrassing des te groter dat de Natuur- en Milieufederatie Limburg en Studiegroep Leudal onlangs mededeelden uit de klankbordgroep stappen. Hans Coppus, directeur OML: “Wij vinden het vertrek van deze twee groeperingen uit de klankbordgroep heel betreurenswaardig.” Naar aanleiding van hun besluit heeft inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden tussen NMF, OML en de gemeente Leudal en een eerste doorkijk hoe verder (Lees hier meer hierover).

De klankbordgroep gaat door. Die wens hebben de overige deelnemers (enkele omwonenden en vertegenwoordiger van het lokale Faunabeheer) in een eerste korte reactie al aan OML laten weten.  De Dorpsraad Horn kan vanwege een bestuurswisseling niet meer fysiek deelnemen. Ze ontvangen wel de stukken van de klankbordgroep. Binnen de klankbordgroep Zevenellen is daarnaast eind maart een nieuwe werkgroep ‘Verkeer’ gestart. Meer daarover in het artikel ‘Voor- en nadelen voor omwonenden’.

Meer weten over de terugblik op het eerste jaar van de klankbordgroep Zevenellen?
Klik dan hier:  https://oml.nl/actueel/een-jaar-klankbordgroep-zevenellen/

 

“Niet het beste in, maar het beste vóór de wereld”
“Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van Nederland.
Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is voor ons als OML proeftuin én koploper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit,” aldus Hans Coppus, directeur OML. “Ons doel is vooral om bewustzijn te creëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen.“

Hans Coppus, directeur OML vervolgt: “Samen met ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen werken wij aan een zo optimaal mogelijk resultaat. Ondertussen zien we bij steeds meer bedrijven ook een groeiend duurzaamheidsbewustzijn. Soms zijn simpele aanpassingen in een bedrijfspand of in de bedrijfsvoering al heel erg de moeite waard, zodat die organisatie niet de beste in de wereld is, maar ook de beste vóór de wereld. OML helpt ondernemers hierbij op verschillende manieren. Onder andere met:

 • Zeven pijlers voor duurzaamheid en circulariteit: klik hier
 • ‘Groen brochure’ voor ondernemers met praktische voorbeelden, tips & tricks en het aansporen om het ‘gewoon’ te doen. Want verduurzamen is niet moeilijk en het hoeft ook niet duur te zijn. Nieuwsgierig? Download hier de brochure: Groen Brochure OML.


En natuurlijk brengt OML ook zelf de missie in de praktijk, onder andere door:

 • het behouden én aanbrengen van groen, zowel op als rond het bedrijvenpark;
 • door het hergebruik van materialen (onder andere bij de sloop van het voormalig Attero-gebouw als de het asfalt voor de nieuwe wegen);
 • circulair omgaan met grondstromen (zei artikel) en;
 • door bedrijven te laten samenwerken.

“Samen werken is het allerbelangrijkste middel om het doel om duurzaam, klimaatneutraal en circulair te ondernemen, te kunnen bereiken. Zo dragen we bij aan de ambities van de gemeente Leudal om de duurzaamste gemeente van Limburg te zijn.” Zie ook www.duurzaamleudal.nl

De 7 pijlers van OML over Duurzaamheid en Circulariteit

 

“Groene inrichting uniek voor een bedrijventerrein”
OML heeft niet alleen aandacht voor ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers. Ook voor flora en fauna is volop aandacht op en ook rond Bedrijvenpark Zevenellen. “Dat doen we samen met de zogenaamde ‘groen groep’”, vertelt John Giesen, gebiedsontwikkelaar OML. De groen groep bestaat onder andere uit leden van de klankbordgroep (waaronder Studiegroep Leudal – tot eind maart 2022, Wim Kuijpers omwonende en lid van het lokale Faunabeheer), experts binnen de gemeente Leudal, en deskundigen van buitenaf. Ben Mattheij, projectleider en vormgever groene ruimtes bij Ducot Engineering & Advies is één hen. Hij werkt in opdracht van OML het groenplan voor Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen verder uit, onder andere aan de hand van de ideeën en kennis van de groengroep.

Ben Mattheij, Ducot Engineering, ondersteunt OML bij het groen plan en vertelt enthousiast: “OML kiest duidelijk voor een groene inrichting. Dat is echt wel uniek op een bedrijventerrein. Bij een ‘traditioneel’ bedrijventerrein is er vaak weinig tot geen ruimte voor groen gereserveerd. Daar gaat het vooral over het creëren van zoveel mogelijk verkoopbaar oppervlak. Hierdoor blijft er slechts beperkt ruimte over voor groen en bestaat het toegepaste groen vaak enkel uit technisch, strakke grasstroken langs de wegen. En dat terwijl er veel kansen liggen op het gebied van groen. OML pakt die, samen met de groen groep.”
Klik hier voor het volledige artikel 
Impressie GroenPlan Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen
Het groenplan bestaat uit bomen, bosschages en kruidenrijke grasbermen. De rode lijn is het struinpad in de groene long. Het deel waar ongeveer de dijk gaat komen (de oranje lijn in het groenplan) wordt later uitgewerkt, zodra er zicht is op welke wijze de dijk hier kan komen.

 

“Circulair omgaan met grondstromen op eigen terrein”
“Op Zevenellen is regelmatig aan- en afvoer van grond nodig: voor het verhogen of verlagen van de grond voor bijvoorbeeld de aanleg van de wegen of de bouwkavels”, vertelt Hans Coppus, directeur OML. “Ons uitgangspunt daarbij is circulair omgaan met grondstromen. “Nog mooier is dat we dit zelfs op het eigen terrein kunnen doen in samenwerking met een lokaal grondverzetbedrijf. Samen met Hendrickx Horn zijn we een grondbank gestart op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen.”

Mandy Hendrickx, mede-eigenaar Hendrickx Horn: “Vanuit deze grondbank kijken we waar op Zevenellen grond vrijkomt, waar grond nodig is en zorgen we ervoor dat de grond kwaliteitsklaar is. Dit kwaliteitsklaar maken betreft het keuren van de grond voor hergebruik. Daar zijn strenge normen en regels aan verbonden. Het bevoegd gezag (gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat) kijkt daarbij mee. De grond die op de locatie wordt toegepast, moet minimaal een gelijke of een betere bodemkwaliteit hebben.“

“Hendrickx Horn laat zien dat dergelijke ondernemers op Zevenellen zorgvuldig bezig zijn, hun verantwoordelijkheid nemen én duidelijkheid creëren. Dat kan ook de toon zetten voor andere ondernemers,” aldus een deelnemer aan de klankbordgroep Zevenellen tijdens een presentatie van Hendrickx Horn over hun activiteiten op Zevenellen.
Circulair omgaan met grondstromen op eigen terrein

 

Sloop voormalige PLEM-gebouw 
De sloop van het voormalig Attero-gebouw (voormalig kantoor van de PLEM) is naar verwachting rond de zomer van 2022 afgerond. De materialen die vrijkomen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast wordt materiaal ter verkoop aangeboden in de circulaire winkel van Bloem Gebruikte Bouwmaterialen Panheel.
Bijgaande film geeft u een goed beeld van de werkzaamheden. Kijkt u mee? Klik hier. 
Sloopwerkzaamheden rondom het voormalige PLEM-gebouw

 

Samenspel tegen verdroging
Vanuit de groengroep kwam Wim Kuijpers, buurtbewoner en vertegenwoordiger lokale Faunabeheer, met een waardevolle suggestie. “Ten zuiden van Zevenellen ligt een gebied, van heel vroeger een oude Maas-arm, dat bij hoogwater wel eens blank staat,” vertelt Wim. “Daarnaast kampt dit gebied zomers met droogte. Die Oude Maas wordt nu alleen gevoed met regen en overtollig water uit Horn. Als het hard en lang regent dan loopt dat water via een overloopbekken naar de Oude Maas. Daarom zou het fijn zijn als dit water wordt gemengd met regenwater afkomstig van het WBCZ-terrein. Hierdoor droogt de Oude Maas niet meer zo snel uit. Heel fijn voor de daar in het wild levende dieren en planten”, aldus Wim Kuijpers.

Dit idee wordt nu werkelijkheid met de aanleg van wateropvang op het WBCZ-terrein en een sloot naar dit gebied, de Oude Maas. Zo werken we samen aan een goede waterhuishouding. Een waardevolle suggestie die een win-win-situatie oplevert voor Zevenellen én een omliggend gebied.
Samenspel tegen verdroging

 

Rotondes voor betere bereikbaarheid 
Het plan is om twee rotondes op de Roermondseweg aan te leggen voor een goede en veilige doorstroming en bereikbaarheid:

 • één aan de noordkant, bij de aansluiting van de Roermondseweg met de Berikstraat en
 • één rotonde aan de zuidkant op de Roermondseweg iets voorbij de aansluiting met de Broekweg (zie kaartje)

Vrachtverkeer komend vanaf bijvoorbeeld de N280 kan zo via de rotonde aan de zuidkant het Zevenellen-terrein op. Binnenkort neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de krediet aanvraag. Bij een positief besluit is de aanleg van de rotondes in 2022 voorzien.
Overzichtskaart Zevenellen met locaties rotondes

 

CONTACT MET ONS.
WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?
We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur via info@oml.nl en telefoon 0475-426242.
Ook buiten de openingstijden kunt u uw vraag 24 uur per dag, 7 dagen per week stellen: via info@oml.nl. We komen dan zo snel mogelijk bij uw terug op de eerstvolgende werkdag.

 

INTERESSE IN EEN KAVEL?
Heeft u interesse in een kavel op Zevenellen of  één van de andere bedrijventerreinen van OML? Neem contact op met Jeroen Bertjens, 06-10809106 of stuur een mail.

Heeft u interesse in een kavel op het terrein van WBCZ? Neem contact op met Jan Janssen, 06-53842161 of stuur een mail.

 

MEER INFORMATIE? 
Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter, www.oml.nl, via de BouwApp via Strukton of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via info@oml.nl.

 

NIEUWSBRIEF
Wilt u de nieuwsbrief automatisch en kosteloos in uw mailbox ontvangen? U kunt u  hier gratis aanmelden. 

 

OML BV
OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij kijken we naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML: Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Daarnaast houden we rekening met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven. Wij hebben de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van (nieuwe) bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling en advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken.

 

WBCZ
WBCZ is een initiatief van de agribusiness bedrijven Schippers en Van Asten Group. Het WBCZ-deel bevindt zich op de plek waar voorheen de Nuon-centrale stond op het Zevenellen-terrein. Naast biobased zijn er op het WBCZ-terrein ook logistieke en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het is een bedrijventerrein met een focus op het verwerken van gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelen industrie, voor de productie van energie, water en grondstoffen. Hiermee levert WBC Zevenellen een bijdrage aan een duurzame wereld en economische kansen voor Midden-Limburg. Het past ook bij deze agrarisch georiënteerde regio.