Groene inrichting uniek voor een bedrijventerrein

Groene inrichting uniek voor een bedrijventerrein

OML heeft niet alleen aandacht voor ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers. Ook voor flora en fauna is volop aandacht op en ook rond Bedrijvenpark Zevenellen. “Dat doen we samen met de zogenaamde ‘groen groep’”, vertelt John Giesen, gebiedsontwikkelaar OML. De groen groep bestaat onder andere uit leden van de klankbordgroep (waaronder Studiegroep Leudal, Wim Kuijpers omwonende en lid van het lokale Faunabeheer), experts binnen de gemeente Leudal, en deskundigen van buitenaf. Ben Mattheij, projectleider en vormgever groene ruimtes bij Ducot Engineering & Advies is één hen. Hij werkt in opdracht van OML het groenplan voor Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen verder uit, onder andere aan de hand van de ideeën en kennis van de groengroep.

Ben Mattheij, Ducot Engineering, ondersteunt OML bij het groen plan en vertelt enthousiast: “OML kiest duidelijk voor een groene inrichting. Dat is echt wel uniek op een bedrijventerrein. Bij een ‘traditioneel’ bedrijventerrein is er vaak weinig tot geen ruimte voor groen gereserveerd. Daar gaat het vooral over het creëren van zoveel mogelijk verkoopbaar oppervlak. Hierdoor blijft er slechts beperkt ruimte over voor groen en bestaat het toegepaste groen vaak enkel uit technisch, strakke grasstroken langs de wegen. En dat terwijl er veel kansen liggen op het gebied van groen. OML pakt die, samen met de groen groep.”

Ere wie ere toekomt
“En ere wie ere toekomt”, vervolgt John Giesen. “Al meer dan vijftien jaar beheren Marc Sijben (jachthouder van stichting FEIT) en Wim en Jo Kuijpers uit Buggenum vanuit de lokale Faunabeheer de flora en fauna op Zevenellen. Van jagen op ratten tot het beheren van de wildstand (van vossen tot fazanten, van eenden tot ganzen), van het bedenken en uitvoeren van ideeën tot natuurlijk ook genieten van de lokale flora en fauna zoals winterkoninkjes, ijsvogels, bevers en dassen. Mede dankzij hen zijn afgelopen jaren al diverse zaken gerealiseerd. Denk daarbij aan:

  • de aanleg van een kunstburcht voor de das;
  • leefgebied voor patrijzen: een strook nabij het voormalige koelwaterkanaal ingezaaid met bloemen en planten;
  • de aanplant van bomen voor de vliegroute van vleermuizen vanuit het koelwaterkanaal richting de Maas.

En wat betreft ere wie ere toekomt: niet te vergeten de jonge vissers die eerder het lokale Faunabeheer meehielpen met de verplaatsen van de vissen.

Groene long: gebied om te verblijven
Momenteel werkt de groen groep aan de invulling van de groene, recreatieve zone op Zevenellen. In de volksmond ‘de groene long’ genoemd. Een gebied van circa twee hectare rondom het voormalig koelwaterkanaal.

Ben Mattheij: “De insteek is om er een echt verblijfsgebied van te maken door het toevoegen van een (semi-verhard) wandelpad, enkele bankjes, insectenhotels en informatiemateriaal. We laten het bestaande groen, dat heel mooi en rijk begroeid is, floreren. De plekken waar momenteel geen begroeiing is, worden bezaaid met een kruidenrijk bloemen- en plantenmengsel. Zo behouden én creëren we volop ruimte voor ecologie en biodiversiteit en ruimte waar iedereen van kan meegenieten: voor werknemers op het terrein, omwonenden en ook alle inwoners van de gemeente. Het struinpad is een mooi rondje van ongeveer 30 minuten lopen. Bedrijvigheid, natuur en plezier gaan heel goed samen.“

Groene uitstraling openbare ruimte
Ben: “OML voert het groen vanuit de groene long, via de bermen, door over het hele terrein. Enkele uitgangspunten bij die groene inrichting zijn:

  • een groene uitstraling;
  • hoge biodiversiteit en ecologische diversiteit;
  • het tegengaan van hittestress.”

John: “OML hoopt met deze groene inrichting bedrijven te enthousiasmeren het groen door te trekken op hun eigen terrein. We zien een groeiend bewustzijn bij ondernemers dat ondernemen in een groene omgeving, juist ook op eigen terrein, tal van voordelen oplevert. Met onze Groen Brochure geven we ondernemers praktische handreikingen: met een klein gebaar is al veel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een groene haag in plaats van een metalen hekwerk of, als zo’n hekwerk nodig is, dit te voorzien van klimplanten voor een betere uitstraling.” Daarnaast brengt de gemeente Leudal, vanuit haar duurzaamheidsambities, een nieuwvestiger in contact met een bedrijf dat zich specialiseert in het verduurzamen en vergroenen van zowel de kavels als de bedrijfsgebouwen zelf. “We focussen op een nauwe samenwerking om er samen een mooiere en betere omgeving van te maken, voor mens en natuur. Dimass is er daar al een mooi voorbeeld van. Het blijft niet alleen bij ideeën en suggesties. Als OML schenken wij iedere nieuwvestiger enkele bomen en hopen we daarmee het groen-bewustzijn (extra) te stimuleren.”

“We focussen op een nauwe samenwerking om er samen een mooiere en betere omgeving van te maken, voor mens en natuur.”

Aanplant bomen gaat hittestress tegen
Ben Matteij vervolgt: “Bijkomend voordeel van de aanplant van bomen, naast een groene uitstraling en ondersteuning van de vliegroute voor onder andere vleermuizen: het is ook waardevol bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Door meer groen toe te voegen, verkoelt een gebied en gaat hittestress tegen.”

Groene bufferzone langs spoor
“Tussen Zevenellen en het spoor komt langs de volledige lengte van het spoor een groene bufferzone”, gaat Ben enthousiast verder. “Deze buffer bestaat, naast de bestaande bomen, uit enkele nieuwe bomen, een zogenaamd bosschage (zie afbeelding) en kruidenrijke grasbermen. In het najaar van 2022, als de bouwwerkzaamheden daar klaar zijn, laat OML het eerste deel aanplanten: het deel tussen Dimass en het spoor. Het ontwerp van een deel van de groene buffer volgt later: het deel waar ongeveer de dijk gaat komen (de oranje lijn in het groenplan). Waterschap Limburg onderzoekt momenteel samen met ProRail op welke wijze een waterkerende dijk tegen de spoordijk kan worden gerealiseerd op Zevenellen. Als daar meer helderheid over is, geven we, samen met de groen groep, een vervolg aan de groeninrichting voor dit deel langs het spoor. Het vraagt dus nog even geduld voordat de groen inrichting overal daadwerkelijk zichtbaar wordt.” Meer informatie over de dijkversterking in Buggenum is te vinden op: https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/project-buggenum/.

Groen verbinding met direct omwonenden
“Daarnaast heeft OML de direct aanwonenden langs het spoor uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek: om samen met hen te kijken naar hun ideeën en wensen voor de mogelijke groeninrichting. Specifiek vanuit het blikveld dat zij vanaf hun huis hebben op bedrijvenpark Zevenellen. Dit gesprek doet OML samen met ons, Ducot, als gespecialiseerde vormgever van groene buitenruimtes.” Mogelijk liggen er wensen op het eigen terrein van betreffende bewoners. De reacties op deze uitnodiging lopen uiteen van ‘zo hopen jullie omwonenden stil te houden / krijgen met vage groenvoorstellen’  tot ‘Wat fijn dat u met ons mee wilt denken met dank voor de uitnodiging’ tot ‘Hoe het is en wat met groen in het verschiet zit, ben ik tevreden en vind ik een gesprek niet nodig’.  De uitnodiging staat en het staat een ieder vrij daar al dan geen gebruik van te maken.

Wildbeheer en schadebestrijding ook in toekomst nodig
Jo Kuijpers over Zevenellen: “Dat is een goede zaak. Het is goed voor de regio dat er nieuwe bedrijven met nieuwe banen komen. We vinden het jammer dat er minder ruimte komt voor de jacht. Maar, wildbeheer en schadebestrijding blijven nodig, onder andere bij de groene long. Dat beheer en bestrijding blijven we met plezier doen, ook als er op Zevenellen bedrijven staan.”

Impressie groenplan Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen
Het groenplan bestaat uit bomen, bosschage en kruidenrijke grasbermen. De rode lijn is het struinpad in de groen long. Het deel waar ongeveer de dijk gaat komen (de oranje lijn in het groenplan) wordt later uitgewerkt, zodra er zicht is op welke wijze de dijk hier kan komen. Download hier de concept tekening 20-058a-TEK-DO-BEP-001-B