Nieuwsbrief Zevenellen - Voor- en nadelen voor omwonenden

Nieuwsbrief Zevenellen - Voor- en nadelen voor omwonenden

De ene omwonende vindt de ontwikkeling van Zevenellen een goede zaak en zegt ‘Het is goed dat er nieuwe bedrijven met nieuwe banen komen.’ Een ander zegt: ‘Ik maak me zorgen over het verkeer.’ Maar ook ‘Afgelopen nacht hebben we veel geluidsoverlast gehad.’ Tot ‘Beetje naïef om te denken dat de bouw van zo’n gigantisch project geruisloos zou verlopen?’ En de vraag ‘Is er sprake van veel restwarmte? En zo ja, kunnen daar des omwonenden, inwoners profiteren via een aan te leggen warmtenet?’ Slechts een greep uit de diverse reacties die ons en (mogelijke) nieuwvestigers bereiken, rechtstreeks, via social media of andere wegen. En dan zijn er volgens Hans Coppus, directeur OML, ongetwijfeld nog vele reacties die OML niet bereiken.Het zijn allemaal punten waar OML zeer zorgvuldig mee om moet én ook wil omgaan. “Daarom vind ik het persoonlijk ook zo belangrijk, dat we, ongeacht hoe iemand er tegenaan kijkt, zaken met elkaar blijven delen en in gesprek gaan of blijven”, geeft Hans Coppus aan. “Mijn deur en ook die van onze mensen staat open. Heb je een vraag, klacht of suggestie? We horen het graag!”

OML gaat er mee aan de slag, is de belofte van Hans, zeker als het binnen de mogelijkheden van OML ligt. “En anders wordt er gezocht naar een weg.” Zoals laatst het geval was toen een onderaannemer enthousiast in de vroege ochtenduren aan de slag was gegaan met sloopwerkzaamheden. Zónder dat omwonenden daarover vooraf waren geïnformeerd. Hans gaat ervan uit dat het niet nog een keer gebeurt. “Hierover is inmiddels al een hartig woordje gesproken met de uitvoerder. Vooraf informeren is het minste wat we kunnen doen. Geluid is bij dergelijke werkzaamheden niet uit te sluiten.”

Belang van delen
“Telefoontjes, mailtjes, signalen zijn voor ons allemaal belangrijk”, vertelt Hans. Dat blijkt wel uit de woorden van Hans met nog een voorbeeld dat hij erbij haalt. Onlangs informeerden een nieuwvestiger omwonenden vóóraf over werkzaamheden in de avonduren. Je zou zeggen ‘volgens het boekje’. En toch was er, ondanks de goede bedoelingen, een enkele klacht. Hans: “We vinden het spijtig dat mensen overlast ervaren. Achteraf beschouwd had de brief breder verspreid moeten worden. Het is in ieder geval weer een wijze les voor ons allemaal.” OML waardeert de ervaringen en vragen die mensen (blijven) delen. “Dan kunnen we, waar mogelijk, actie ondernemen.”

Effecten
Terug naar de vraag over voor- en nadelen. Is het wel aan OML om daar antwoord op te geven? Het voelt als een slager die zijn eigen vlees keurt. Hans spreekt liever over effecten van de ontwikkelingen van een bedrijventerrein. Tegelijkertijd hoor je in zijn woorden duidelijk het gevoel van meerwaarde en realiteitszin. “We doen ons werk om bij te dragen aan de economie én leefbaarheid. Met toegevoegde waarde voor ondernemers, voor OML, voor de gemeente Leudal én voor de omgeving. Al besef ik me terdege dat er mensen zijn die daar écht anders over denken.  Het is gewoon de opdracht die wij als OML hebben vanuit de aandeelhoudende gemeenten, waaronder de gemeente Leudal.” Hans gaat dieper in op enkele thema’s, effecten die hij als grootste aandachtspunten vanuit de omgeving hoort: verkeer, geluid en geur.

Meer verkeer
De komst van nieuwe bedrijven brengt meer verkeer met zich mee in de omgeving. Zeker ten opzichte wat mensen, sinds er geen meer bedrijvigheid meer op Zevenellen is, gewend zijn.
De ligging aan de haven maakt dat vanaf Zevenellen ook veel per water kan. Maar dat zal niet alles zijn: simpelweg om dat bijvoorbeeld de levering aan en vanuit de regio over weg gaat.

“Wij hechten aan een goede bereikbaarheid en vestigingsklimaat voor bedrijven die zich hier vestigen. Een goed woon-werkklimaat en leefklimaat voor toekomstige bedrijven, hun medewerkers én omwonenden, staan hierbij voorop”, vertelt Hans. Daarom komen er twee rotondes op de Roermondseweg: voor een goede en veilige doorstroming en bereikbaarheid. We streven ernaar dat het bestemmingsverkeer voor Zevenellen zich niet beweegt tussen de twee rotondes.”

Hoeveel verkeer komt erbij? Dat hangt van het type nieuwvestiger af. Met de kennis van de nu bekende en potentiële nieuwvestigers gaat het tot nu toe vooral om een toename op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 07.00 en 17.00 uur. Maar is er ook een nieuwvestigers, die inherent aan zijn bedrijfsvoering in de e-commerce, tot maximaal 23.00 uur in de avond actief is. Dan hebben we het over hooguit vijf vrachtwagens per uur. RWE heeft te kennen geven ‘slechts’ % van de capaciteit te benutten die vanuit hun kavels daadwerkelijk beschikbaar zou zijn. Vooral ook omdat zij waar mogelijk via water gaan.  De gemeente geeft aan dat de Roermondseweg geschikt is voor een flinke toename van het (vrachtwagen-) verkeer. De verwachting is daarnaast dat het elektrisch verkeer in de toekomst toeneemt. Dat brengt evengoed verkeersbewegingen met zich mee, maar het heeft een ander (positief) effect op geluid.

Goed om te weten: binnen de klankbordgroep Zevenellen is een werkgroep Verkeer gestart. De werkgroep is ontstaan uit ideeën doordat de leden zorgen hebben geuit over het toenemende verkeer. Een initiatief dat wij graag omarmen. De leden gaan dieper in op de te verwachten situatie, de mogelijkheden en de beperkingen. Samen met onafhankelijke verkeersdeskundigen, die mede het verkeersonderzoek van Sweco (Europa’s grootste architecten- en ingenieursadviesbureau) nader bestuderen, bespreken we zorgen en onderzoeken we mogelijkheden. Zo kwam vanuit de groep de suggestie/ verzoek om eventuele verkeersoverlast te beperken en vrachtverkeer niet tussen de twee toekomstige rotondes te laten rijden. Een gezamenlijke verkenning waard. Met als eerste winstpunt: de eerste (potentiële) nieuwvestigers hebben aangegeven deze wens ter harte te nemen en via de rotonde aan de noord- of zuidzijde het terrein op te gaan (zie ook artikel ‘Rotondes voor betere bereikbaarheid’ in de nieuwsbrief Zevenellen april 2022).

Geluid en geur
Bedrijven en verkeer brengen geluid met zich mee. Hans vervolgt: “We horen ook de zorgen de mensen hierover hebben. Er is alom besef dat overlast schadelijk kan zijn voor de gezondheid en woongenot. Daarom zijn er regels en normen waaraan bedrijven moeten voldoen voor onder andere geluid, geur en luchtkwaliteit. Ook op Zevenellen. Zoals het bestemmingsplan en andere toetsingskaders.” Hans: “Ik besef me terdege dat die regels en normen niets zeggen over hoe iemand het ervaart en dat hangt ook samen met de context. Bij wet kan het allemaal kloppen, maar op het moment dat ik me niet fit voel of zomers lekker in de tuin zit en wil relaxen, ervaar ik geluiden alweer anders dan wanneer ik mijn verjaardagsfeest met mijn eigen favoriete muziek vier.”

Een van de dorpsraden vroeg onlangs naar garanties van bedrijven, dat ze geen overlast veroorzaken. ‘Belofte maakt schuld’. Hans: “Ik denk oprecht dat de bedrijven vanuit de beste intenties opereren. Zij hebben ook geen belang bij klachten. Ook hier is het van belang om met elkaar in gesprek te blijven, korte lijnen, om weet te hebben wat er daadwerkelijk gaat komen en om waar nodig of mogelijk tot oplossingen te komen.  Kennis hebben van wat er komt, neemt vaak al deel van de onrust/ zorgen weg.”

Groen, recreëren op een bedrijvenpark
Bij bedrijvenparken denken mensen meestal niet aan groen. “Wij willen laten zien dat economie en ecologie goed samen kunnen gedijen. Groen, recreëren op bedrijventerrein is heilzaam voor werknemers, maar ook voor omwonenden, de biodiversiteit in het gebied en de klimaatadaptatie (onder andere het tegengaan van hittestress).” Daar maakt OML zich sterk voor op Zevenellen met onder andere de ‘groene long’ en de groen inrichting van de openbare ruimte en ook in de omgeving.” Meer daarover in het artikel ‘Groene inrichting’.

Wat krijgt de omgeving ervoor terug
“Dat zal voor iedereen anders zijn. Voor de een een baan. Meer verkeer langs de deur. Voor de ander een wandelrondje door de groene long of extra bomen in eigen tuin voor een betere uitstraling. En weer een ander inkomsten vanuit overnachting of catering van de werknemers op het park. Zelfs een school of vereniging kan profiteren van de komst van de bedrijven: denk daarbij aan de nieuwe medewerkers die woonruimte zoeken in één van de omliggende dorpen en daarmee ook deelgenoot worden van de lokale gemeenschap.”

Hans deelde het al eerder: OML willen bijdragen aan de economie én leefbaarheid.  Hij benadrukt: “Dat doen we niet alleen, maar samen: samen met ondernemers, overheden, omwonenden en anderen. Dat begint met elkaar weten te (blijven) vinden. Beter een goede buur, dan een verre vriend.”