Nieuwsbrief Zevenellen - Wie en wat bepalen welk bedrijf er mag komen?

Nieuwsbrief Zevenellen - Wie en wat bepalen welk bedrijf er mag komen?

We horen en lezen diverse reacties over de komst van (mogelijke) bedrijven naar Zevenellen. Die reacties laten geen misverstanden over zorgen die er leven. Zorgen die ons ook via de klankbordgroep ter ore komen. Onder andere over geluid, geur en verkeer. Zorgen waarvoor we alle begrip hebben. Die zaken raken nu eenmaal iemands woon- en leefgenot.
Hans Coppus: “Daarbij is het ook goed, en tegeliijkertijd misschien ook confronterend of frustrerend voor sommigen, om met elkaar te weten wat het (wettelijk) kader is, wie en wat bepalen welk bedrijf er mag komen. Dat is voor OML en World Biobased Centre Zevenellen mede het vertrekpunt voor onze activiteiten en de gesprekken die we met de omgeving en andere stakeholders voeren.”

Wat: keuze bedrijventerrein al gemaakt
De keuze voor Zevenellen als bedrijventerrein is al vele jaren geleden gemaakt. In 2013 heeft de gemeenteraad van Leudal het bestemmingsplan aangenomen voor het industrieterrein Haelen, waaronder Zevenellen. Dat bestemmingsplan geeft aan wat er met bepaalde ruimte mag gebeuren en bepaalt daarmee welke bedrijven op Zevenellen gevestigd mogen worden. Voor Zevenellen zijn dat bedrijven tot en met milieucategorie 5.2. Deze milieucategorie zegt iets over de belasting van het milieu: hoe hoger de klasse, hoe intensiever de belasting van het milieu. De gemeente heeft ook de keuze gemaakt om bio-based bedrijven toe te laten op Zevenellen. Dat kunnen dus ook bedrijven zijn die mest of afval verwerken. OML wil haar kavels op Bedrijvenpark Zevenellen uitgeven aan bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 (zie ook Bidboek Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen). WBCZ heeft enkele terreinen in de milieucategorie 5.2. Naast de milieucategorie kent het bestemmingsplan een zogenaamde zonering: bedrijven kunnen niet zomaar naast een gevoelige functie, zoals een woning, gerealiseerd worden. Zonering, afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Bedrijven met een hogere milieucategorie komen in het midden van het terrein. Bedrijven met een lagere milieucategorie,, zoals DIMASS, komen aan de randen van het bedrijvenpark om de invloed op de omgeving te beperken. Juist ook omdat we oog hebben voor de leefbaarheid.

Dat bestemmingsplan is voor OML en Word Biobased Centre Zevenellen een belangrijke kapstok bij de verkoop van kavels op Zevenellen aan bedrijven.

Wie zijn de partijen die bepalen welke bedrijven er komen? We nemen je graag mee, wie welke rol heeft en hoe ze dat doen. Dit is los van het meedenken van andere belanghebbenden, waaronder de klankbordgroep en omwonenden, of rechtspraak. Dat komt op diverse andere plekken in deze nieuwsbrief terug.
Grofweg zijn dat de volgende partijen, die beslissen:

 • Ondernemer zelf
 • OML en World Biobased Center Zevenellen (WBCZ)
 • Gemeente Leudal
 • Provincie Limburg

We nemen je graag mee, wie welke rol heeft en hoe ze dat doen.

De ondernemer: zoektocht naar de beste/ juiste bedrijfslocatie 

De ondernemer zelf maakt vanzelfsprekend in eerste instantie de keuze waar het bedrijf zich willen vestigen. De beste bedrijfslocatie kiezen is nog niet zo eenvoudig. Het is wel één zeer belangrijke keuze die een ondernemer maakt bij de start, uitbreiding of samenvoegen van bedrijfsvoering op een locatie. Zeker omdat dit een keuze is voor de langere termijn. Daarover denken ondernemers goed na. Keuzes die daarbij meewegen, zijn, in willekeurige volgorde, onder andere:

 • beschikbare ruimte (vierkante meters);
 • markt voor bedrijf, nabijheid klanten/afnemers;
 • regels bestemmingsplan;
 • bereikbaarheid, ligging nabij uitvalswegen en/of haven;
  beschikbaarheid (nieuw) personeel;
 • nabijheid eventuele andere vestigingslocaties;
 • grondprijzen;
 • mogelijk samenspel andere bedrijven;
 • omgeving en aanwezige voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan woonruimte voor werknemers, scholen voor kinderen van de werknemers en horeca;
 • benodigde vergunningen;
 • milieueisen / voorschriften waaraan te voldoen op betreffende locatie;
 • belastingen (gemeentelijk en waterschap;

OML: zorgvuldige gronduitgifte 

Als Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg werken wij iedere dag aan de economische ontwikkeling van onze regio. Wij streven daarbij naar de juiste verhoudingen op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Concreet betekent dit dat wij ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor bestaande én nieuwe bedrijven. En minstens zo belangrijk; dat bedrijven die zich in onze regio willen vestigen de juiste huisvesting op de juiste plek vinden. Er dient een overtuiging te zijn dat de potentiële kandidaat een gedegen toevoeging geeft op de beoogde locatie, zowel voor de economie als de maatschappij. En af en toe ‘nee’ zeggen en dus geen grond verkopen, hoort hier ook bij.

OML geeft alle beschikbare gronden op al haar bedrijventerreinen zorgvuldig uit. Op voorhand toetsen we uitgebreid de ontwikkelplannen van de ondernemer. Hierbij letten we op de consequenties van de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en haar omgeving. Wat is de te verwachten situatie rondom geur, geluid, verkeersbewegingen, parkeren enzovoort.

OML gaat verder. Al aan de voorkant brengen we potentiële ondernemers met elkaar in contact. Hiermee willen we samenwerking tussen deze bedrijven laten ontstaan: wellicht kan bedrijf X de restwarmte van bedrijf Y benutten bij het vervaardigen van hun producten. Of kunnen ze grondstoffen delen. Om enkele voorbeelden te noemen. Ongetwijfeld is er nog meer win-win te realiseren. Vooral ook met het oog op duurzaamheid en circulariteit waar OML voor staat.

Deel aan de Roermondseweg voor lokale bedrijven
Een deel van het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is bewust ingedeeld voor lokale bedrijven. Het grootste voordeel dat hier ontstaat, is dat deze lokale bedrijven een nieuwe ontwikkeling kunnen starten. Denk hierbij aan ondernemingen die nu gevestigd zijn op locaties die niet goed aansluiten bij de (huidige) werkzaamheden van het bedrijf. Denk hierbij ook aan bedrijven die op de huidige locatie uit hun jasje groeien. Maar denk ook aan het samenvoegen van diverse vestigingen onder één (nieuw) dak. Hierdoor vervalt bijvoorbeeld het verkeer tussen de diverse vestigingen. Zoals voor de eerste daadwerkelijke nieuwvestiger Dimass Group het geval is.
Tel daarbij op dat nieuwe ontwikkelingen ook weer zorgen voor ruimte binnen andere delen van de gemeente Leudal. Wellicht kan deze vrijgekomen ruimte gunstiger worden ingezet en benut. Hierbij kunnen we lokale problemen (denk aan geluid- of geurhinder, verkeerssituaties, et cetera) oplossen.

World Biobased Center Zevenellen (WBCZ) heeft het zuidelijke gedeelte van Zevenellen in bezit en verkoop. Zij ontwikkelen en verkopen de gronden, net als OML, op eigen rekening en risico. Momenteel is er grond verkocht aan Hendrickx Horn en aan BA Green Fuels. Voor de overige gronden worden gesprekken gevoerd. Ook deze aanvragen verlopen via het volledige toetsingskader.

 

Gemeente Leudal: vergunningverlening, toezicht én handhaving voor leefbare en veilige omgeving

De gemeente Leudal behandelt vergunning voor bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan de eisen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haelen’ vormt, samen met andere toetsingskaders op het gebied van geur, geluid en milieu-regelgeving, het juridisch kader voor het beoordelen van aanvragen van ondernemers.

Als een bedrijf eenmaal een plek heeft op Zevenellen, heeft de gemeente een toezichthoudende rol en treedt ze, waar nodig, handhavend op. We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen en werken. De gemeente is daarbij, naast eigen kaders, ook gebonden aan landelijke en regionale verplichtingen. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat op Zevenellen bedrijven gevestigd mogen worden ot milieucategorie 5.2. Dit is bijna de hoogste milieucategorie. Dat kunnen dus ook bedrijven zijn die mest of afval verwerken. Op het eigendom van OML rust een milieucategorie van maximaal 4.2. Op het eigendom van WBCZ rust een milieucategorie van maximaal 5.2.

 

Provincie Limburg: vergunningverlening

Afhankelijk van de aard van de activiteit kan de vergunningverlening ook via de Provincie Limburg zijn.