Oktober Nieuwsbrief Zevenellen van OML en WBCZ

Oktober Nieuwsbrief Zevenellen van OML en WBCZ

Vandaag is de nieuwsbrief over bedrijvenpark Zevenellen rondgestuurd, namens OML en WBCZ.

Inhoud van deze nieuwsbrief

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. Andere eigenaren zijn Attero en Enexis.

Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen die er spelen. Ook (potentiële) nieuwvestigers komen aan het woord.  Alle partijen maken zich daarbij sterk voor een bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid voor de inwoners van Leudal en regio Midden-Limburg. De inhoud van deze digitale nieuwsbrief is via een brief per post verstuurd naar alle directe omwonenden van het bedrijvenpark Zevenellen.

In deze nieuwsbrief:

Vergaande gesprekken met geïnteresseerde partijen: plek voor circulaire economie
Studie Limburgse energie infrastructuur met o.a. CO2-vrije centrales
Keyport2020 besteedt aandacht aan Zevenellen
Wandelpaadje/ groene long
Stand van zaken Coöperatie 7-LL
Verder bouwrijp maken terrein – BouwApp brengt u snel op de hoogte
Vorming klankbordgroep Zevenellen

 

Verregaande gesprekken met geïnteresseerde partijen 

Zowel Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) als World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ) zijn momenteel in gesprek en/of in vergaande onderhandeling met diverse (lokale) partijen die zich willen vestigen op Zevenellen in Haelen (gemeente Leudal). Zolang onderhandelingen gaande zijn, kunnen we geen namen noemen. We hopen daarvoor op uw begrip.

Plek voor circulaire economie
Wat we wel kunnen delen, is de opzet van Zevenellen. Dat bepaalt mede welke bedrijven zich op Zevenellen kunnen vestigen. Zevenellen is voor lokale, regionale als ook nationale en internationale ondernemers dé plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Een duurzame economie voor de toekomst, een toekomst waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. Dat stelt ook zijn eisen aan de bedrijven die zich hier willen vestigen. Daarvoor heeft de gemeente Leudal het bestemmingsplan vastgesteld. Vanuit dat plan zijn verschillende vormen van bedrijvigheid toegestaan, waaronder logistiek, opslag, distributie, circulair en biobased (herbruikbare) activiteiten. Zevenellen ligt ook nog eens strategisch aan een haven. Dat maakt deze plek uniek voor Limburg.
Aan (potentiële) vestigers wordt de voorwaarde gesteld dat zij in gesprek gaan met betrokkenen. Een gezonde en veilige leef- en werkomgeving, voor toekomstige werknemers en omwonenden horen daar logischerwijze bij.

Warm hart vanuit gemeente en provincie
Logisch dat de gemeente Leudal, als duurzaamste gemeente van Limburg, de duurzame ontwikkelingen op Zevenellen in haar gemeente een warm hart toedraagt. Circulaire economie is ook wat het provinciebestuur in Limburg wil, in aansluiting op Rijks- en Europees beleid.

 Bedrijvenpark Zevenellen

 

Studie Limburgse energie infrastructuur met CO2-vrije centrales 

De Provincie heeft onlangs adviesbureau CE Delft een studie laten uitvoeren naar de toekomst van de Limburgse energie infrastructuur in 2030 en 2050. Samen met Gasunie, Tennet en Enexis Netbeheer, Chemelot en met input van de Limburgse RES (Regionale Energiestrategie)-regio’s.

Samen met gemeente Leudal en Provincie Limburg zijn we aan het onderzoeken of Zevenellen op een of andere manier kan bijdragen aan de nieuwe Limburgse energie infrastructuur. Een bedrijvenpark waar inwoners, MKB en industrie zorgvuldig omgaan met mensen, met grondstoffen, met energiebronnen, met natuur én met ruimte.

CE Delft Limburgse energie infrastructuur

 

Keyport besteedt aandacht aan Zevenellen

Keyport is de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix), een manier van werken om de economische structuur in en voor de regio te versterken. In hun digitale nieuwsbrief komende week: ‘Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen zet Midden-Limburg sterker op de kaart’.  “Economisch, duurzaam én ook maatschappelijk sterker”, valt Hans Coppus, directeur bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), met de deur in huis. “Grond wordt in de toekomst schaarser. Dat vraagt dat we daar zorgvuldig mee omgaan en dat er tegelijkertijd ruimte is om te ondernemen. Dat doen we met de herontwikkeling van het oude bedrijventerrein  Zevenellen in Haelen (gemeente Leudal) tot een Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ). Met oog voor economie, milieu én maatschappij.“
Lees hier het volledige bericht
Keyport

 

Wandelgebied en natuur in ‘groene Long’

Op Bedrijvenpark Zevenellen wordt een natuurgebied ontwikkeld. Wij noemen dit de ‘groene long’ van Zevenellen. Momenteel wordt nog naar de juiste invulling gekeken om dit gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken en in te richten voor mens en dier. Hierbij wordt nauwlettend rekening gehouden met de bestaande flora en fauna van het gebied. Daarnaast wordt ook goed gekeken naar de wensen en mogelijkheden voor recreatieve doeleinden. Het gebied zal open en vrij toegankelijk zijn.
Wij nodigen u van harte uit om de ontwikkelingen te blijven volgen.
Zie bijgaand een foto van afgelopen zomer.
Wandelgebied en natuur in de ‘groene long’, zomer 2020

 

Coöperatie 7-LL
Coöperatie 7-LL wordt naar verwachting de eerste nieuwe vestiger op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Provincie Limburg heeft de vergunning verleend. Verdere procedures lopen. Naar verwachting spreekt de rechtbank zich binnenkort (dit jaar) uit.

De coöperatie is een samenwerkingsverband van zestal varkenshouders uit Leudal en Nederweert. De coöperatie wil een mestverwerking bouwen met een volledig gesloten systeem. In de vergunningaanvraag is nadrukkelijk opgenomen dat er met een dergelijk systeem geen geurhinder voor de omgeving is.

Voor vragen over Coöperatie 7-LL kunt u zich richten tot Hans Corsten.

 

Verder bouwrijp maken terrein – BouwApp brengt u snel op de hoogte
De komende tijd maakt Strukton het terrein verder bouwrijp, zodat bedrijven zich straks kunnen vestigen op Zevenellen. Met de BouwApp, die goed toegankelijk is, blijft u op de hoogte van allerlei projectontwikkelingen, eventuele aankomende hinder en de vooruitgang op Zevenellen. Via een aantrekkelijke tijdlijn met foto’s, video’s en documenten. Daarnaast kunt u zelf ook snel iets melden via de BouwApp.
Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). Ga naar ‘Projecten’. Zoek op ‘Zevenellen’. Selecteer project. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’ en u blijft eenvoudig op de hoogte.
BouwApp

 

Vorming klankbordgroep Zevenellen 
Naast o.a. brieven, digitale mailings, artikelen, bijeenkomsten, huiskamergesprekken en bijeenkomsten, willen we mede met het oog op de aankomende ontwikkelingen een klankbordgroep vormen. Daarvoor hebben we reeds de Dorpsraad Buggenum en Werkgroep Leefomgeving Leudal (onderdeel Studiekring Leudal) en de directe omwonenden van Zevenellen benaderd. Daarnaast benaderen we ook vertegenwoordigers vanuit diverse thema’s zoals ondernemers (bv horeca, middenstand, recreatie & toerisme) en heemkunde. Ook de gemeente Leudal neemt deel. Samen met de leden van deze klankbordgroep pakken we o.a. de (groen)inrichting van het gebied op. Volledigheidshalve, het gaat niet over de keuze welke bedrijven wel of niet op Zevenellen komen. Die toetsing ligt onder andere bij het bestemmingsplan. Daarnaast bezoeken we, mocht daar interesse in zijn, voorbeelden van soortgelijke bedrijven elders in het land die aansluiten op hetgeen op Zevenellen komt.  Vanzelfsprekend delen we hetgeen we in deze klankbordgroep bespreken, breder in de omgeving.
Met Zevenellen zetten we samen, bewoners, MKB én ondernemers, Midden-Limburg economisch, duurzaam én maatschappelijk sterker, op de kaart.
Klankbordgroep

 

INTERESSE IN EEN KAVEL?
Heeft u interesse in een kavel op Zevenellen of  één van de andere bedrijventerreinen van OML? Neem contact op met Jeroen Bertjens, 06-10809106, bertjens.j@oml.nl.

Heeft u interesse in een kavel op het terrein van WBCZ? Neem contact op met Jan Janssen, 06-53842161, janjanssen@brendaris.nl

 

OML BV
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij wordt gekeken naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML. Daarnaast wordt rekening gehouden met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de prijs, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven.

 

WBCZ
WBCZ is een initiatief van de agribusiness bedrijven Schippers en Van Asten Group. Het WBCZ-deel bevindt zich op de plek waar voorheen de Nuon-centrale stond op het Zevenellen-terrein.
Naast biobased zijn er op het WBCZ-terrein ook logistieke en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het is een bedrijventerrein met een focus op het verwerken van gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelen industrie, voor de productie van energie, water en grondstoffen. Hiermee levert WBC Zevenellen een bijdrage aan een duurzame wereld en economische kansen voor Midden-Limburg. Het past ook bij deze agrarisch georiënteerde regio