Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Nieuwe - nog te ontwikkelen - bedrijventerreinen dienen vooral complementair te zijn aan het huidige aanbod.

Kennis voor resultaat

OML speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Aandachtspunt hierbij is dat de mogelijk te ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen complementair zijn aan de bestaande voorraad terreinen. Onze uitgebreide marktkennis, gecombineerd met nader marktonderzoek, staat garant voor adequaat onderbouwde plannen bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Kennis die we verwerven uit onder andere onze interne database, sales overleggen, bedrijfsontwikkelingsgesprekken, overleggen met parkmanagementorganisaties, accountmanagers van gemeenten en periodiek overleg met LIOF en de provincie Limburg.

Bedrijventerrein Oosttangent/Roerstreek-West (Roermond)

Expertise en ervaring

OML heeft de kennis en kunde in huis om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen, aan te leggen en uit te geven. Binnen dit kader is OML gewend:

  • Grondposities van derden te verwerven
  • Het planologisch traject voor de ontwikkeling te ondersteunen
  • De planontwikkeling en inrichting van een terrein vorm te geven
  • Het terrein (gefaseerd) bouwrijp te laten maken
  • De kavels zelfstandig uit te geven

Businesspark Midden-Limburg, Echt-Susteren
Bedrijventerrein Oosttangent, Roermond